जिल्‍हा परिषद आदेश

अं.न.विभागाचे नांवशीर्षकसंकेतांक क्रमांकआदेश दिनांकडाउनलोड
1 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरीबाबत. श्रीम.अनुष्का अभिजीत साळुंखे, वरिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202311169116816/11/2023
2 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरीबाबत. श्री.अरविंद हनुमंत माने, वाहन चालक, जि.प.बांधकाम उपविभाग खेड ता.खेड. 202311099116709/11/2023
3 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरीबाबत. श्रीम.मीना प्रशांत जोशी, कनिष्ठ सहाय्यक, बांधकाम विभाग रत्नागिरी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी. 202311029116602/11/2023
4 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरीबाबत. श्रीम.आकांक्षा कृष्णा मोरे, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, आरोग्य विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202311019116501/11/2023
5 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरीबाबत. श्री.ब्रम्हानंद हरिश्चंद्र मोरे, परिचर, पंचायत समिती खेड ता.खेड. 202310269116426/10/2023
6 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती अग्रिम मंजूरी आदेश... श्री.रामराव बालाजी धमणे, कनिष्ठ सहाय्यक, ग्रामपंचायत विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202310199116319/10/2023
7 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.अनुष्का अभिजीत साळुंखे, वरिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202310139116113/10/2023
8 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती अग्रिम मंजूरी आदेश... श्री.सागर राजाराम वाळवेकर, परिचर, पशुवैद्यकीय दवाखाना दाभिळ दापोली ता.दापोली. 202310139116213/10/2023
9 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.शाम शिवाजी गिरी, वाहन चालक, आरोग्य विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202309119116011/09/2023
10 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.शाम शिवाजी गिरी, वाहन चालक, आरोग्य विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202309079115807/09/2023
11 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.शाम शिवाजी गिरी, वाहन चालक, आरोग्य विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202309079115907/09/2023
12 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.राजेंद्र बाबाराम वाघाटे, कनिष्ठ सहाय्यक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र फुपेरे ता.राजापूर. 202309049115704/09/2023
13 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.विनायक तुकाराम पवार, वाहन चालक, पंचायत समिती दापोली ता.दापोली. 202308319115631/08/2023
14 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.बाबूराव भिमराव झोरे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, जि.प.रत्नागिरी. 202308259115425/08/2023
15 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती अग्रिम मंजूरी आदेश... श्री.राजेश शशिकांत सावंतदेसाई, वाहन चालक, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा, रत्नागिरी. 202308259115525/08/2023
16 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.दिपक विठोबा चव्हाण, परिचर, शिक्षण विभाग, पंचायत समिती खेड ता.खेड. 202308189115318/08/2023
17 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.ऋषिकेश संतोष मालगुंडकर, कनिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202308109115210/08/2023
18 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.संदिप विठ्ठल मोहिते, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202308089115108/08/2023
19 बांधकाम विभाग - चिपळूणदुर्गवाडी कोलतेवाडी जाधववाडी रस्ता ग्रामा 390 डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202308089147208/08/2023
20 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्रा.आ.केंद्र देव्हारे मुख्य इमारतीवरील पत्राशेड नवीन टाकणे,सर्व दरवाजे नविन बसविणे,शवविच्छेदन दुरुस्ती व रिवायरींग करणे ता.मंडणगड, जि.रत्नागिरी202308089147308/08/2023
21 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे असोंड कुंभारवाडी सभागृह दुरुस्ती करणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202308089147508/08/2023
22 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमुदतवाढ आदेश – कोतापूर खडकवली खापरवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202308049129904/08/2023
23 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमुदतवाढ आदेश कोचरी डाफळेवाडी लवू धावडे घराजवळ मुख्य रस्त्याला गटार बांधणे ता.लांजा202308259132003/08/2023
24 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.शशिकांत शंकर सकपाळ, परिचर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र लोटे ता.खेड 202308039114803/08/2023
25 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती अग्रिम मंजूरी आदेश... श्रीम.चेतना श्रीकृष्ण धोंडये, कनिष्ठ सहाय्यक, ग्रामपंचायत विभाग, पंचायत समिती लांजा. 202308039114903/08/2023
26 शिक्षण विभाग - प्राथमिकसेमी इंग्रजी माध्यमाचा वर्ग सुरु करणेस सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 1 ली च्या वर्गाला मान्यता देणे बाबत. जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा सौंदळ उर्दू नं.1 ता.राजापूर202308029104402/08/2023
27 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.महेश रविंद्र गुरव, कनिष्ठ सहाय्यक, ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी. 202308019114601/08/2023
28 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.श्रृतिका संदेश पवार, कनिष्ठ सहाय्यक, जि.प.बांधकाम उपविभाग दापोली ता.दापोली. 202308019114701/08/2023
29 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती अग्रिम मंजूरी आदेश... श्री.राजेश शशिकांत सावंतदेसाई, वाहन चालक,आरोग्य विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202308019114531/07/2023
30 बांधकाम विभाग - चिपळूणखडपोली तळेवाडी ते स्वयंभू सुकाई गांवदेवी मंदीर कडे जोडणारा साकव बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202307289145427/07/2023
31 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.श्रध्दा संजय सांवत, वरिष्ठ सहाय्यक, पशुसंवर्धन विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202307219114321/07/2023
32 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीओझरे खुर्द गणेशबाग येथे घाणेकरांचे घर ते हुमणे घर रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. संगमेश्वर202307189127818/07/2023
33 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकिरडुवे मोवळेवाडी ते गर्दे घर रस्ता तयार करणे व डांबरीकरण करणे संगमेश्वर202307189127918/07/2023
34 बांधकाम विभाग - चिपळूणसावरी फाटा ते निगडी शिगवण आंबवणे रस्ता कि.मी.2/500 ते 3/500 इजिमा 1 संरक्षक भिंत बांधणे ता.मंडणगड, जि.रत्नागिरी202307159139214/07/2023
35 बांधकाम विभाग - चिपळूणइजिमा 1 ते भामघर चौकी बोरखत बौध्दवाडी वेरळ तर्फे वेश्वी इजिमा 4 ला मिळणारा रस्ता संरक्षण भिंत बांधणे ता.मंडणगड, जि.रत्नागिरी202307159139314/07/2023
36 बांधकाम विभाग - चिपळूणजामगे मोरेवाडी रस्ता ग्रामा 383 सा.क्र.0/00 ते 1/00 डांबरीकरण करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202307159139414/07/2023
37 बांधकाम विभाग - चिपळूणपोसरे बौध्दवाडी ग्रामा 442 सा.क्र.0/00 ते 1/00 डांबरीकरण करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202307169139514/07/2023
38 बांधकाम विभाग - चिपळूणमुसाड कुरवळखेड कुरवळ जावळी शिंदेवाडी रस्ता ग्रामा 181 सा.क्र.0/00 ते 2/00 डांबरीकरण करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202307169139614/07/2023
39 बांधकाम विभाग - चिपळूणकुरवळ बांगलवाडी कुरवळ गांवठाण रस्ता ग्रामा 246 सा.क्र.0/00 ते 1/00 डांबरीकरण करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202307169139714/07/2023
40 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती अग्रिम मंजूरी आदेश... श्री.राजेश शशिकांत सावंतदेसाई, वाहन चालक,आरोग्य विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202307139114013/07/2023
41 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.विनायक केशव गोरे, वरिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202307139114113/07/2023
42 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.विनायक केशव गोरे, वरिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202307139114213/07/2023
43 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती अग्रिम मंजूरी आदेश... श्रीम.कमल दगडू कांबळे, परिचर, पंचायत समिती गुहागर ता.गुहागर. 202307129113812/07/2023
44 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती अग्रिम मंजूरी आदेश... श्रीम.प्रियांका सुनिल कांबळे, परिचर, शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जि.प.रत्नागिरी. 202307129113912/07/2023
45 शिक्षण विभाग - प्राथमिकसेमी इंग्रजी माध्यमाचा वर्ग सुरु करणेस सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 1 ली वर्गाला मान्यता देणे बाबत. जि.प.पूर्ण प्राथमिक शाळा लांजा डाफळेवाडी ता.लांजा जि.रत्नागिरी 202307119104111/07/2023
46 शिक्षण विभाग - प्राथमिकसेमी इंग्रजी माध्यमाचा वर्ग सुरु करणेस सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 1 ली वर्गाला मान्यता देणे बाबत. जि.प.पूर्ण प्राथमिक शाळा आसगे नं.1 ता.लांजा जि.रत्नागिरी 202307119104211/07/2023
47 शिक्षण विभाग - प्राथमिकसेमी इंग्रजी माध्यमाचा वर्ग सुरु करणेस सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 1 ली वर्गाला मान्यता देणे बाबत. जि.प.पूर्ण प्राथमिक शाळा राजापूर नं.2 ता.राजापूर जि.रत्नागिरी 202307119103710/07/2023
48 शिक्षण विभाग - प्राथमिकसेमी इंग्रजी माध्यमाचा वर्ग सुरु करणेस सन 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 1 ली वर्गाला मान्यता देणे बाबत. जि.प. उर्दू शाळा कोंडीवरे ता.संगमेश्वर जि.रत्नागिरी 202307119104010/07/2023
49 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.संजय सदानंद नलावडे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जि.प.रत्नागिरी 202307129113707/07/2023
50 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.तेजस्विनी राजेंद्र रसाळ, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती रत्नागिरी. 202307039113303/07/2023
51 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.तेजस्विनी राजेंद्र रसाळ, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती रत्नागिरी. 202307039113403/07/2023
52 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.राजेश शशिकांत सावंतदेसाई, वाहन चालक, आरोग्य विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202307039113503/07/2023
53 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.राजेश शशिकांत सावंतदेसाई, वाहन चालक, आरोग्य विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202307039113603/07/2023
54 सामान्य प्रशासनकनिष्ठ सहाय्यक(सहा.) पदावरुन वरिष्ठ सहाय्यक पदी पदोन्नतीचे आदेश.202306309113230/06/2023
55 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमारळ गोरुलेवाडी येथे पाखाडी बांधणे ता. संगमेश्वर202307019123930/06/2023
56 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे दळे प्रकाश कातकर घर ते धरणवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राजापूर202307019124030/06/2023
57 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीवाटुळ सोनारवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. राजापूर202307019124130/06/2023
58 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.लक्ष्मण चंद्रकांत विचारे, वरिष्ठ सहाय्यक, आरोग्य विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202306309113128/06/2023
59 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीचिंद्रवली कांबळैवाडी रस्त्यावर श्री. बबनमुळये यांच्याघराजवळ स्लॅब डफेन ( कॉजवे बांधणे )202306269122726/06/2023
60 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपावस ग्रामपंचायत कार्येत्रात खांबडवाडी लाडघर व पावस खांबट फाटा येथे प्रवासी निवारा शेड बांधणे ता.रत्नागिरी202306269122826/06/2023
61 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपूर्णगड बाजारकरवाडी येथे संरक्षक भिंत बांधणे ता. रत्नागिरी202306269122926/06/2023
62 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसाखरपा भंडारवाडी रस्ताडांबरीकरण करणे ता. संगमेश्वर202306269123026/06/2023
63 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीगोठणे दोनिवडे सुतारवाडी (भरडवाडी ) येथील रस्ता तयार करणे ता. राजापूर202306269123126/06/2023
64 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीगोठणे दोनिवडे मठवाडी ते सोमदेव रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राजापूर202306269123226/06/2023
65 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीहोळी उतार श्री. भरतदूर्गा मंदिर श्री. लक्ष्मी नारायण मंदिर ते गुरववाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. राजापूर202306269123326/06/2023
66 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकोंडीवळे गोतावडेवाडी तांबळ ते नेवरेकरवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. राजापूर202306269123426/06/2023
67 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकापडगाव बौध्दविहाराला पेव्हरब्लॉक बसवणे ता. रत्नागिरी202306279123526/06/2023
68 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमारळ ता. संगमेश्वर येथे प्राथमिक उपकेंद्राकरिता जागेचे सपाटीकरण करणे.ता. संगमेश्वर202306279123726/06/2023
69 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीबौडये भेरेवाडी ता. संगमेश्वर येथे रस्ता तयार करणे. ता. संगमेश्वर202306279123826/06/2023
70 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.सतिश रामेश्वर घावट, वरिष्ठ सहाय्यक, बांधकाम विभाग चिपळूण, जि.प.रत्नागिरी. 202306239112623/06/2023
71 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.किशोर नामदेव रोडे, वरिष्ठ सहाय्यक, शिक्षण विभाग (प्राथमिक), जि.प.रत्नागिरी. 202306239112723/06/2023
72 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.दत्तात्रय विश्वासराव जगताप, विस्तार अधिकारी (सां.),पंचायत समिती मंडणगड. 202306239112823/06/2023
73 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.दत्तात्रय विश्वासराव जगताप, विस्तार अधिकारी (सां.),पंचायत समिती मंडणगड. 202306239112923/06/2023
74 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.हर्षल बबन घाडगे, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती खेड ता.खेड. 202306239113023/06/2023
75 बांधकाम विभाग - चिपळूणजि.प.प्राथमिक शाळा धामणी जि.प.शाळा 1 तालुका खेड येथे एक नविन वर्गखोली बांधणे ता.खेड जि.रत्नागिरी 202306219133221/06/2023
76 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.अरुण पंडलिक बाविस्कर, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग, जि.प.रत्नागिरी. 202306219112520/06/2023
77 सामान्य प्रशासनबाल संगोपन रजा मंजूर करणे बाबत202306209112420/06/2023
78 बांधकाम विभाग - चिपळूणनांदिवसे धनगरवाडी रस्ता ग्रामा 147 सा.क्र.0/550 ते 0/845 डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306199132919/06/2023
79 बांधकाम विभाग - चिपळूणकोंडमळा सिमेचीवाडी नदीवर साकव बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306199132716/06/2023
80 बांधकाम विभाग - चिपळूणकोंडमळा कातळवाडी हवालदारवाडी येथे साकव बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306199132816/06/2023
81 सामान्य प्रशासनअर्जीत रजा रोखीकरणाचे आदेश.. श्री.विष्णू मधुकर घावट व.सहा. से.नि. शिक्षण विभाग पंचायत समिती मंडणगड.202306169112316/06/2023
82 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकेळये मुस्लीमवाडी ते विश्वेश्वर मंदिर रस्ता ग्रा.मा. 389 संरक्षक भिंत बांधणे कि. मी. 1/500 ता. रत्नागिरी202306179122316/06/2023
83 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्रजिमा 59 मजगाव केळये वेतोशी रस्ता इजिमा 77 कि.मी.0/800 ते 1/00 मध्ये संरक्षक भिंत बांधणे ता. रत्नागिरी202306179122416/06/2023
84 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकोंडवीएम.आय.डी.सी रस्ता ते जोशीवाडी खेडकुळी निवसर रेल्वेस्टेशनकडे जाणारा रस्ता ग्रामिणमार्ग क्र.127 किमी 0/00 ते 1/500 मध्ये रस्त्याची दुरुस्ती करणे रत्नागिरी202306179122214/06/2023
85 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे वालोटी बौध्दवाडी येथे बौध्दविहाराला कंपाऊंड वॉल बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306199132614/06/2023
86 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमुदतवाढ आदेश – देवळे चाफवली वाशी कर्ली रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (इजिमा 72) ता.संगमेश्वर202306149122114/06/2023
87 बांधकाम विभाग - चिपळूणशिरगाव जि.प.शाळा ते सडे बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.मंडणगड202306149131714/06/2023
88 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.दत्तात्रय विश्वासराव जगताप, विस्तार अधिकारी (सां.), पंचायत समिती मंडणगड. 202306149112014/06/2023
89 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.अबिदअली अ.हमीद काझी, वरिष्ठ सहाय्यक, शिक्षण विभाग (प्राथमिक),जि.प.रत्नागिरी. 202306159112114/06/2023
90 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.नेताजी लक्म्ीण कांबळे, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग (प्राथमिक),जि.प.रत्नागिरी. 202306159112214/06/2023
91 बांधकाम विभाग - चिपळूणनविन कोळकेवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306119131509/06/2023
92 बांधकाम विभाग - चिपळूणवेहेळे मेंगेवाडी लंबाडेवाडी जाबरेवाडी नदीवर कॉजवे बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306119131609/06/2023
93 बांधकाम विभाग - चिपळूणतळवली शाळा नं.1 येथे दोन नविन वर्गखोली बांधणे ता. गुहागर जि.रत्नागिरी 202306089131108/06/2023
94 बांधकाम विभाग - चिपळूणपेढे परशुराम सवतसडा येथे संरक्षक भिंत बांधणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी 202306089131207/06/2023
95 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीहातखंबा वरची बोबलेवाडी विहीरीलगत प-याला संरक्षण भिंत बांधणे. ता. रत्नागिरी202306089121307/06/2023
96 बांधकाम विभाग - चिपळूणउपकेंद्र निळीक या ठिकाणी उपकेंद्रासाठी नविन इमारत बांधणे ता. खेड जि.रत्नागिरी 202306089131307/06/2023
97 बांधकाम विभाग - चिपळूणपेढे मोरेवाडी गणपती विसर्जन घटाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या नालावर साकव बांधणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी 202306089131407/06/2023
98 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्रिंदावण संतोष तेरवणकर घर ते मिरजूळे वाहाळावर मोरी बांधणे ता. राजापूर 202306089121407/06/2023
99 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीराई ब्राम्हणवाडी रस्ता तयार करणे व मजबूतीकरण करणे ता. रत्नागिरी202306089121207/06/2023
100 बांधकाम विभाग - चिपळूणइजिमा 14 वर कोंगळे गावठाण ते मारुती मंदीर रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202306189132207/06/2023
101 बांधकाम विभाग - चिपळूणकेळशी मुस्लिमवाडी रस्ता ग्रामा 377 मजबुतीकरण करणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202306189132307/06/2023
102 सामान्य प्रशासनअर्जित रजारोखीकरण रक्कम मिळणेबाबत.. श्री.संजय गोविंद पावसकर व.सहा.(से.नि.) शिक्षण विभाग(माध्य.) जि.प.रत्नागिरी 202306079111907/06/2023
103 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्रा. आ.केंद्र साटवली मुख्य इमारत दुरुस्ती व कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती करणे.202306089121106/06/2023
104 बांधकाम विभाग - चिपळूणकुंभार्ली मराठी शाळा ते अलोरे लमाणी रस्ता संरक्षक भिंत बांधणे ग्रामा 355 सा.क्र. 0/800 ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी 202306279133705/06/2023
105 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीनावडी मुजावर कॉलनी रस्त्याला संरक्षक भिंत बांधणे ता. संगमेश्वर202306059120405/06/2023
106 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीग्रामपंचायत नावडी बाजारपेठ पाटणकर मेडिकल समोर स्लॅपड्रेन मोरी बांधणे ता. संगमेश्वर202306059120505/06/2023
107 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमुर्शि ते धुमेवाडी गाडेवाडी रस्ता ग्रामा 15 ( ग्रा.पं. मुर्शिजवळ ) संरक्षक भिंत बांधणे ता. संगमेश्वर202306059120605/06/2023
108 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजि.प. प्राथमिक शाळा मिठ गवाणे नं.3 शाळेच्या पाठीमागे आ.सी.सी. संरक्षण भिंत बांधणे राजापूर202306059120805/06/2023
109 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकोंडसर खुर्द शेडेकरवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. राजापूर202306059120905/06/2023
110 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपोंमेंडी खुर्द बौध्दवाडी साकव ते पावसकर यांच्याघराकडे जाणारा रस्ता तयार करणे ता. रत्नागिी मागासवर्गीय काम202306059121005/06/2023
111 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कुरवळ जावळी गावठाण रस्ता खडीकरणसह मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. खेड 202306079129802/06/2023
112 बांधकाम विभाग - चिपळूणसाखर ब्राम्हणवाडी रस्ता ग्रा.मा. 187 दुरूस्ती करणे ता.खेड जि.रत्नागिरी 202306079129902/06/2023
113 बांधकाम विभाग - चिपळूणचोरवणे सापिर्ली वावे पोसरे रस्ता दुरूस्ती करणे इजिमा 41 ता.खेड 202306079130002/06/2023
114 बांधकाम विभाग - चिपळूणगुंदे गोठलवाडी रस्ता ग्रा.मा. 259 दुरूस्ती करणे ता.खेड 202306079130102/06/2023
115 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे धामणदेवी मुंबई-गोवा हायवे हॉटेल आमेगा ते धारवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण ता.खेड जि.रत्नागिरी 202306079130302/06/2023
116 बांधकाम विभाग - चिपळूणशेनाळे गावठाण रस्ता डांबरीकरण करणे ता. मंडणगड 202306219133102/06/2023
117 बांधकाम विभाग - चिपळूणचोरवणे नागेश्वर‍ मंदिर रस्ता ग्रामा 270 सा.क्र.0/00 ते 0/500 डांबरीकरण करणे ता.खेड जि.रत्नागिरी 202306279133402/06/2023
118 बांधकाम विभाग - चिपळूणसावर्डे हडकणी रस्ता ग्रामा 276 कि.मी. 1/500 ते 3/500 डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण‍ जि.रत्नागिरी 202306089131002/06/2023
119 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे पिंपळी पाष्टेवाडी बैकरवाडी सुतारवाडी येथे धोबीघाट बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306189132002/06/2023
120 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे पेढांबे टाकेवाडी लक्ष्मीनारायण मंदीर ते‍ विलास केंबळे घर रस्ता डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306189132102/06/2023
121 वित्त विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (वर्ग-तीन) वरुन कनिष्ठ लेखाधिकारी (वर्ग-तीन) पदावर पदोन्न्ती श्री. मिलिंद काशिराम कदम, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)202306019122201/06/2023
122 वित्त विभागजिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (लेखा) कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (वर्ग-तीन) वरुन वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (वर्ग-तीन) पदावर पदोन्नती श्री. दिपक उमाजी जाधव, कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)202306019122301/06/2023
123 वित्त विभागजिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (लेखा) कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (वर्ग-तीन) वरुन वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (वर्ग-तीन) पदावर पदोन्नती श्री. प्रसाद रमाकांत पाटील कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)202306019122401/06/2023
124 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीवेरळ जाधववाडी ते इ.जिमा. 91 ला जोडणारा रस्ता कटींग व खडीकरण करणे ता. लांजा202306019117501/06/2023
125 बांधकाम विभाग - चिपळूणपोफळी धनगरवाडी (ऐनाचे तळे) ग्रामा 117 कि.मी.0/00 ते 0/500 डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306029128801/06/2023
126 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.तानाजी शिवा पवार, परिचर, कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी. 202306019111731/05/2023
127 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.तानाजी शिवा पवार, परिचर, कृषी विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी. 202306019111831/05/2023
128 बांधकाम विभाग - चिपळूणमोरवणे जांभुळवाडी ते ग्रामदेवता रस्ता ग्रामा 81 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी 202306029129131/05/2023
129 बांधकाम विभाग - चिपळूणधामणवणे टेरव रस्ता (शिगवणवाडी शाळा ते कामत गेट) ग्रामा 6 डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306049129231/05/2023
130 बांधकाम विभाग - चिपळूणआगवे बौध्दवाडी रस्ता राणीमवाडी हुमणेवाडी शाखेस रस्ता ग्रामा 88 सा.क्र. 1/00 ते 5/00 डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202305319127631/05/2023
131 बांधकाम विभाग - चिपळूणकोसबी शेवर ते जोगवाडी नांदगांव रस्ता ग्रामा 301 सा.क्र.0/00 ते 2/00 डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202305319127731/05/2023
132 बांधकाम विभाग - चिपळूणमुंबई गोवा मुख्य रस्ता ते सावर्डे प्राथमिक आरोग्य केंद्र ते खसासेवाडी रस्ता ग्रामा 89 सा.क्र.1/00 ते 2/00 डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202305319127831/05/2023
133 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे शिगवन येथे मुरली हरिश्चंद्र जगताप ते तारामती हरिश्चंद्र जगताप यांच्या घरापर्यंत रस्त्यालगत संरक्षण भिंत बांधणे ता.मंडणगड 202306069129531/05/2023
134 बांधकाम विभाग - चिपळूणपडवे गावांतर्गत कॉक्रीट पाखाडी बांधणे ता. मंडणगड जि.रत्नागिरी 202306069129631/05/2023
135 बांधकाम विभाग - चिपळूणदळवटणे मोरवणे वालोटी हायस्कूल येथे वर्गखोली बांधणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी 202306219133031/05/2023
136 बांधकाम विभाग - चिपळूणरिक्टोली इंदापुर रस्ता ग्रा.मा.61 सा.क्र. 0/500 ते 0/795 डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी 202306079130830/05/2023
137 बांधकाम विभाग - चिपळूणमोरवणे जांभुळवाडी ते ग्रामदेवता मंदिर रस्ता ग्रा.मा. 81 सा.क्र. 0/400 ते 0/770 डांबरीकरण ता.चिपळूण जि.रत्नागिरी 202306079130930/05/2023
138 बांधकाम विभाग - चिपळूणशिरगांव वेताळवाडी अंतर्गत पाखाडी बांधणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी 202306069129430/05/2023
139 सामान्य प्रशासननियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीचे आदेश.. श्री.संजय गोविंद पावसकर व.सहा.(लि.) शिक्षण विभाग माध्यमिक.202305309111330/05/2023
140 सामान्य प्रशासनपरिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करणे बाबात. श्री.जगदीश धोंडीबा कोंकेवार व.सहा. 202305299111129/05/2023
141 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीचिखली राजीव पाध्ये यांच्या घराकडे जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. संगमेश्वर202305299113229/05/2023
142 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपालू चिंचूर्टी हुंबरवणेवाडी रस्या्वसह मोऱ्या व संरक्षक भिंत सा.क्र.6/800 ते 9/300 ता.लांजा202306059119929/05/2023
143 बांधकाम विभाग - चिपळूणपरशुराम जाखमाता मंदीर ते नरेंद्र सकपाळ घर पर्यंत पाखाडी बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306189131929/05/2023
144 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपशुवैदयकीय दवाखाना केळवली श्रेणी-2 ता.राजापूर येथे नविन इमारत बांधणे ता.राजापूर202307129127029/05/2023
145 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीहरचिरी ओशी लोहार खोप ते नळ पाणी पुरवठा योजना टाकीकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202307129127129/05/2023
146 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीटेंभ्ये खाडेवाडी येथे संरक्षक भिंत बांधणे ता.रत्नागिरी202306059119226/05/2023
147 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीनाचणे आंबेशेत साईनगर येथे संरक्षण भिंत व साकव बांधणे ता.रत्नागिरी202306029117826/05/2023
148 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीनाचणे सुपलवाडी स्टॉप स्मशानभूमी येथे संरक्षक भिंत बांधणे ता.रत्नागिरी202306059119026/05/2023
149 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपोमेंडी बु.कारवांचीवाडी येथे दोन नविन वर्गखोली इमारत बांधकाम करणे ता.रत्नागिरी202305319116526/05/2023
150 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकेळये लक्ष्मीकेशव मंदिर ते पडयारवाडी रस्ता (केळये पडयारवाडी ठिकवाडी भावेआडोम रस्ता ग्रामा 171) डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202305319117126/05/2023
151 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीनिरुळ ठिकवाडी मुख्य रस्ता डांबरीकरण करणे (ग्रामा 229) ता.रत्नागिरी202306029117626/05/2023
152 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीशिरगाव उदयमनगर येथील हयातनगर अंतर्गत रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202305319115726/05/2023
153 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसागवे जामा मशिद ते जांभारी जेटी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. राजापूर202305309113526/05/2023
154 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकुवेशी दुर्गाडीचा वहाळ ते जूनी कुवेशी शाळा केशव बावकर यांच्या घरापर्यत रस्ता तयार करणे राजापूर202305309113626/05/2023
155 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीआंबवली ब्राम्हणवाडी ते चंद्रेश्वर कडे जाणारा रस्ता तयार करणे ता. संगमेश्वर202305289112626/05/2023
156 बांधकाम विभाग - चिपळूणगजमल पिंपळी विठ्ठलवाडी रस्ता ग्रामा 108 कि.मी.0/500 ते 1/00 डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202307059136826/05/2023
157 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीचवे लावगणवाडी फाटा ते ओलपाटवाडी जाणारा (चवे निवईवाडी वाघोळी रस्ता ग्रामा 464) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202305319117025/05/2023
158 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकेळये ठिकवाडी रस्ता संरक्षक भिंतीसह मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा 389) ता.रत्नागिरी202305319116825/05/2023
159 बांधकाम विभाग - चिपळूणदहिवली मुख्य रस्ता ते सावर्डे रेल्वेस्टेशन रस्ता ग्रामा 113 सा.क्र. 0/00 ते 1/00 डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी 202306079130725/05/2023
160 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्र.रा.मा.15 ते तुळशी पालेकोंड ते पाले मंडणगड इजिमा सा.क्र. 0/00 ते 1/00 डांबरीकरण करणे ता.मंडणगड जि.रत्नागिरी 202307159138025/05/2023
161 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्र.रा.मा.15 ते आंबवणे खु.बौध्दवाडी धनगरवाडी ग्रामा 11 सा.क्र. 3/200 ते 6/00 डांबरीकरण करणे ता. मंडणगड जि.रत्नागिरी 202307159138125/05/2023
162 बांधकाम विभाग - चिपळूणमोरवणे खालचीवाडी ग्रामदेवता मंदीर रस्ता (शाखेसह) खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306019128624/05/2023
163 बांधकाम विभाग - चिपळूणदहिवली खु.कुंभारवाडी गोसावीवाडी निमेवाडी रस्ता ग्रामा 25 सा.क्र.0/00 ते 1/00 डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी 202306079130424/05/2023
164 बांधकाम विभाग - चिपळूणटेरव भिसेवाडी दत्तवाडी रस्ता ग्रा.मा. 27 सा.क्र. 3/700 ते 4/00 डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी 202306079130524/05/2023
165 बांधकाम विभाग - चिपळूणटेरव भिसेवाडी दत्तवाडी रस्ता ग्रा.मा. 27 सा.क्र. 3/200 ते 4/00 डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी 202306079130624/05/2023
166 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसाखरपा पाटोळेवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. संगमेश्वर202306029118323/05/2023
167 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे पाटपन्हाळे गणेश मंदिर ते चवाटा सहाण आणि मानाई रस्ता ते ग्रामदेवता रस्ता डांबरीकरण करणे ता. गुहागर 202306029129023/05/2023
168 बांधकाम विभाग - चिपळूणपोफळी धनगरवाडी एनाचेतळे ग्रामा 117 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306029128923/05/2023
169 बांधकाम विभाग - चिपळूणकान्हे पवारवाडी रस्ता ग्रामा 79 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306019128323/05/2023
170 बांधकाम विभाग - चिपळूणजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वालोपे नं.2 येथे एक नविन वर्गखोली बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306019128423/05/2023
171 बांधकाम विभाग - चिपळूणअडरे मुकनाकवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306019128523/05/2023
172 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपशुवैदयकीय दवाखाना मिळंद श्रेणी-2 येथे नविन इमारत बांधणे ता.राजापूर202307129126923/05/2023
173 बांधकाम विभाग - चिपळूणखेड नगरपरिषद हद्दीतील आय सीव एस कॉलेजकडे जाणारा रस्ता ते खोंडे सुमन पार्क बिल्डींग पर्यंत रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. खेड 202305319127422/05/2023
174 बांधकाम विभाग - चिपळूणनांदिवसे धनगरवाडी रस्ता ग्रामा 147 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306019128022/05/2023
175 बांधकाम विभाग - चिपळूणटेरव भिसेवाडी दत्तवाडी रस्ता ग्रामा 27 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306019128122/05/2023
176 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे शिरगांव रहाटेवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202306019128222/05/2023
177 बांधकाम विभाग - चिपळूणकरंजगाव मुकादमवाडी अंतर्गत रसता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दापोली 202305229126322/05/2023
178 बांधकाम विभाग - चिपळूणडेरवण गुरववाडी रस्ता ग्रामा 189 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी 202305229126422/05/2023
179 बांधकाम विभाग - चिपळूणतळसर निवेवाडी जाणाऱ्या रस्त्याला साकव बांधणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी 202305229126522/05/2023
180 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कोळवली निळीचीवाडी बौध्दवाडी रस्ता ग्रामा 136 डांबरीकरण व नुतनीकरण करणे ता. गुहागर जि.रत्नागिरी 202305229126622/05/2023
181 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे सवणस खुर्द बौध्दवाडी जिल्हा परिषद मालकीच्या जागेवर सामाजिक सभागृह बांधणे ता. खेड जि.रत्नागिरी 202305229126722/05/2023
182 बांधकाम विभाग - चिपळूणजिल्हा परिषद शाळा बोरघर घोलप येथे एक नविन वर्गखोली बांधणे ता. खेड जि.रत्नागिरी 202305229126822/05/2023
183 बांधकाम विभाग - चिपळूणमहाळुंगे कांगणेवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202306189131822/05/2023
184 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीनिरुळ मुख्य रस्ता ते मधलीवाडीकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202305319114920/05/2023
185 सामान्य प्रशासनआंतरजिल्हा बदलीने कोल्हापूर जि.प.कडे कार्यमुक्त करणे बाबत.. श्रीम.संध्या प्रभाकर कांबळे व.सहा.पं.स.चिपळूण 202305199111019/05/2023
186 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकासे बौध्दवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. संगमेश्वर202305219112419/05/2023
187 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीधामापूर तर्फे देवरुख बौध्दवाडी समाजमंदिर येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे. ता. संगमेश्वर 202305219112519/05/2023
188 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीशास्त्रीपूल ते आंबेड बोल्येवाडीकडे जाणाऱ्या रस्या्कलगत संरक्षक भिंत बांधणे ता.संगमेश्वर202306059119119/05/2023
189 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीडोंगर मुख्य रस्ता दत्तवाडी ते सोपा ते दत्तमंदिर रस्ता खडीकरण डांबरीकरण करणे ता. राजापूर202306209122619/05/2023
190 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीआरगाव गांगेश्वर मंदिर ते वरील वाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.लांजा202307129126819/05/2023
191 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदेवळे वरचीवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. संगमेश्वर202306029118118/05/2023
192 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदेवळे माळवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. संगमेश्वर202306029118218/05/2023
193 बांधकाम विभाग - चिपळूणकापसाळ पायरवाडी रस्ता ग्रामा 69 कि.मी. 1/600 डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण,जि. रत्नागिरी 202305259126918/05/2023
194 बांधकाम विभाग - चिपळूणकान्हे ते वेहेळे राजविरवाडी रस्ता ग्रामा 12 कि.मी. 1/500 ते 2/00 कान्हे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी 202305259127118/05/2023
195 बांधकाम विभाग - चिपळूणकोंढे करंबवणे मुख्य रस्ता ते खोपड रस्ता ग्रामा 4 डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी 202305259127218/05/2023
196 बांधकाम विभाग - चिपळूणखांदाटपाली गवळवाडी रस्ता ग्रामा 116 गटारासहित मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि.रत्नागिरी 202305259127318/05/2023
197 सामान्य प्रशासनश्री. सुनिल महाले, कनिष्ठ सहाय्यक - आंतरजिल्हा बदली कार्यमुक्त आदेश202305189110717/05/2023
198 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपानवल घवाळेवाडी ते बाणेवाडी रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202305319115817/05/2023
199 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसोमेश्वर प्रकाश आलीम ते राजेश बारगुडे यांच्या घराजवळ संरक्षक भिंत बांधणे ता.रत्नागिरी202306029117917/05/2023
200 बांधकाम विभाग - चिपळूणसडे पवारवाडी डांबरीकरण करणे ता. मंडणगड 202306069129317/05/2023
201 बांधकाम विभाग - चिपळूणपोफळी पवारवाडी रस्ता ग्रामा 57 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202305319127515/05/2023
202 सामान्य प्रशासनस्वेच्छा सेवा निवृत्ती आदेश.. श्रीम.सरोजनी संजय कांबळे, वरिष्ठ सहाय्यक, शिक्षण विभाग(प्राथ.) जि.प.रत्नागिरी202305159110515/05/2023
203 सामान्य प्रशासनप्रतिनियुक्तीचे आदेश.. श्री.सुनिल बाब्या गोरे व.सहा.(लि.) बांधकाम विभाग रत्नागिरी जि.प.रत्नागिरी 202305159110615/05/2023
204 बांधकाम विभाग - चिपळूणतळेघर येथे साकव बांधणे ता.मंडणगड, जि.रत्नागिरी202305159125312/05/2023
205 बांधकाम विभाग - चिपळूणघुमरी गणेशमंदीर ते गावांतर्गत रस्त्याला पेवर ब्लॉक बसविणे ता.मंडणगड, जि.रत्नागिरी202305149125012/05/2023
206 बांधकाम विभाग - चिपळूणपशुवैद्यकीय दवाखाना आंजर्ले श्रेणी 2 येथे शौचालय व संरक्षक भिंत बांधणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202305149125212/05/2023
207 बांधकाम विभाग - चिपळूणकोळकेवाडी वासाडी धनगरवाडी अशोका येथे साकव बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202305189125612/05/2023
208 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे वायंगणे फाटा ते मराठी शाळा नं.1 रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202305319115912/05/2023
209 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे गोळवली गाव ते मयूरमाळ ते बौध्दवाडी गाव रस्त्याचे डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202305319116012/05/2023
210 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजि.प.प्राथमिक शाळा वाशी भोवरीचीवाडी येथे एक नविन वर्गखोली इमारत बांधकाम करणे ता.संगमेश्वर202305319116212/05/2023
211 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजि.प.प्राथमिक शाळा वाशी तर्फे देवरुख येथे एक नविन वर्गखोली इमारत बांधकाम करणे ता.संगमेश्वर202305319116312/05/2023
212 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजि.प.प्राथमिक शाळा धामणी आदर्श केंद्रीय शाळा नं.1 ता.संगमेश्वर येथे एक नविन वर्गखोली इमारत बांधकाम करणे ता.संगमेश्वर202305319116412/05/2023
213 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपुर्ये तर्फे देवळे गवळीवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202305319115012/05/2023
214 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीग्रामपंचायत नाचणे बंदरकर घर ते साई सबुरी अपार्टमेंटपर्यंत आर.सी.सी.गटार बांधणे ता.रत्नागिरी202305319115112/05/2023
215 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीबाग अब्दुल कादिर रानभाटले रस्त्यावर मोरी व संरक्षक भिंत बांधणे ता.राजापूर202305319115212/05/2023
216 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे तळवडे ग्रामदेवता मंदिर रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202305319115312/05/2023
217 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकेळंबे विठ्ठलादेवी मंदिर शेजारी सार्वजनिक नळ पाणी पुरवठा योजना विहिरीजवळ संरक्षक भिंत बांधणे व रस्त्याला पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता.लांजा202305319115412/05/2023
218 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीराई खापरेवाडी ते राईबंदर रस्ता मजबुतीकरण व खडीकरण करणे ता.रत्नागिरी202305319115512/05/2023
219 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीचाफे तिठा समता नगर (घरकुल) ते सुकीनी बौध्दविहार (बौध्दवाडी) रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202305319115612/05/2023
220 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीराई गोताडवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202305319114512/05/2023
221 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीभोके आंबेकरवाडी रत्नेश्वर मंदिर ते लिंगायतवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202305319114612/05/2023
222 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीरुण झरीचा पऱ्या देवाचा दंड रस्ता करणे ता.लांजा202305319114712/05/2023
223 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीनिरुळ ठिकवाडी येथे जिल्हा परिषद मालकी जागेत सभागृह बांधणे ता.रत्नागिरी202305319114812/05/2023
224 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीगणेशगुळे फडकेवाडी व गुळेकरवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202305309113712/05/2023
225 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीचांदेराई इब्राहिमपट्टण दर्ग्यापासून ते मियाँ काझी यांच्या घरापर्यंत रस्ता मजबुतीकरण करणे व संरक्षक भिंत बांधणे ता.रत्नागिरी202305309113812/05/2023
226 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीगणेशगुळे वजरेकरवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202305309113912/05/2023
227 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीग्रामा 77 ते कोसुंब कातळवाडी मळेवाडी फुगीचीवाडी रस्ता (ग्रामा 308) रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202305319116912/05/2023
228 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकेळये पिकअप शेड ते पवारवाडी रस्ता (प्र.रा.मा.नं.63 ते मजगाव केळये वेतोशी रस्ता शाखा ते साखरतर इजिमा 77) डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202305319116612/05/2023
229 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदांडेआडोम ग्रामपंचायत ते गावडेवाडी पर्यंत रस्ता (दांडेआडोम ते भावेआडोम रस्ता ग्रामा 90) डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202305319116712/05/2023
230 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीखेडशी नवाथे पॅराडाईज ते पार पारसनगर मुख्य रस्ता येथील अंतर्गत पोच रस्ते तयार करणे202306019117312/05/2023
231 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदेवूड‍ पिंपळवाडी ते लावगणवाडी येथे पऱ्यावर साकव बांधणे ता.रत्नागिरी202306029117712/05/2023
232 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीउमरे कोपरेवाडी येथे संरक्षक भिंत बांधणे ता.रत्नागिरी202306059118412/05/2023
233 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकाळबादेवी बनपवाडी ते टेंबरेवाडी बांधी बांधणे ता.रत्नागिरी202306059118512/05/2023
234 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदेऊड पिंपळवाडी वरचावठार येथे संरक्षक भिंत बांधणे ता.रत्नागिरी202306059118612/05/2023
235 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीबसणी येथील पोखरबाव ते नाचणकर घरापर्यंत बांधी बांधणे ता.रत्नागिरी202306059118712/05/2023
236 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीउक्षी बनाची मधलीवाडी रस्याेथला आर.सी.सी.संरक्षक भिंत बांधणे ता.रत्नागिरी202306059118812/05/2023
237 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीभाटी महानंदा पाटील यांच्या घराजवळ संरक्षक भिंत बांधणे ता.रत्नागिरी202306059118912/05/2023
238 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीहातखंबा तारवेवाडी राईमंदिर येथे नदिला संरक्षक भिंत बांधणे ता.रत्नागिरी202306029118012/05/2023
239 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसोमेश्वर चिंचखरी मेन रोड ते सीताराम आलीम घराशेजारी संरक्षक भिंत बांधणे ता.रत्नागिरी202306059119312/05/2023
240 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे विघ्रवली माळवाडी मुख्य रस्ता ते चिंचेचीवाडी रस्ता तयार करणे ता.संगमेश्वर202306059119412/05/2023
241 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे करंबेळे तर्फे देवळे मिरगळवाडी एस.टी.बस.थांबा ते झोरेवाडी प्राथमिक शाळा गाव देऊळ मार्गे धावडेवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202306059119512/05/2023
242 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीगवाणे मावळतवाडी नवलादेवी मंदिराकडे जाणारा रस्ता तयार करणे ता.लांजा202306059119612/05/2023
243 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमोसम गुरववाडी बनवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202306059119712/05/2023
244 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र देवूड येथे लादी बसविणे व अंतर्गत काम करणे ता.रत्नागिरी202306059119812/05/2023
245 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्रशासकीय बदली आदेश202305129123712/05/2023
246 बांधकाम विभाग - चिपळूणश्री. ज्ञानेश्वर शामराम मेश्राम, शाखा अभियंताविनंती बदली आदेश202305129123812/05/2023
247 बांधकाम विभाग - चिपळूणश्री. शिरीषकुमार वसंतराव गायकवाड, शाखा अभियंताविनंती बदली आदेश202305129123912/05/2023
248 बांधकाम विभाग - चिपळूणश्री. मंदार विलास छत्रे, शाखा अभियंता विनंती बदली आदेश202305129124012/05/2023
249 शिक्षण विभाग - प्राथमिकप्रशासकीय बदली आदेश.. श्रीम.भाग्यश्री हिरवे वि.अ.(शिक्षण)202305129102912/05/2023
250 शिक्षण विभाग - प्राथमिकप्रशासकीय बदली आदेश.. श्रीम.कल्याणी मुळे वि.अ.(शिक्षण) 202305129103012/05/2023
251 शिक्षण विभाग - प्राथमिकप्रशासकीय बदली आदेश.. श्री.गोपाळ चौधरी वि.अ.(शिक्षण) 202305129103112/05/2023
252 शिक्षण विभाग - प्राथमिकप्रशासकीय बदली आदेश.. श्रीम.लिना भागवत वि.अ.(शिक्षण) 202305129103212/05/2023
253 बांधकाम विभाग - चिपळूणश्री. संदिप जगन्नाथ कुंभार, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक विनंती बदली आदेश202305129124112/05/2023
254 शिक्षण विभाग - प्राथमिकविनंती बदली आदेश.. श्री.प्रकाश कांबळे वि.अ.(शिक्षण) 202305129103312/05/2023
255 शिक्षण विभाग - प्राथमिकविनंती बदली आदेश.. श्री.विजयकुमार बंडगर वि.अ.(शिक्षण)202305129103412/05/2023
256 ग्रामपंचायत विभागप्रशासकीय बदली आदेश श्री.स्वप्नील कांबळे, विस्तार अधिकारी (पंचायत)202305129100512/05/2023
257 ग्रामपंचायत विभागविनंती बदली आदेश श्री.शरद भांड, विस्तार अधिकारी अधिकारी202305129100612/05/2023
258 ग्रामपंचायत विभागविनंती बदली आदेश श्री.संभाजी जाधव, ग्रामविकास अधिकारी202305129100712/05/2023
259 ग्रामपंचायत विभागविनंती बदली आदेश श्री.विलास बैकर, ग्रामविकास अधिकारी202305129100812/05/2023
260 ग्रामपंचायत विभागविनंती बदली आदेश अलासिंग राठोड, ग्रामसेवक202305129101112/05/2023
261 ग्रामपंचायत विभागविनंती बदली आदेश श्री.संदिप शेडगे, ग्रामसेवक202305129101212/05/2023
262 ग्रामपंचायत विभागविनंती बदली आदेश श्रीम.सरला फुंदे, ग्रामसेवक202305129101412/05/2023
263 ग्रामपंचायत विभागविनंती बदली आदेश श्रीम.कल्याणी चव्हाण, ग्रामसेवक202305129101512/05/2023
264 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीशेंबवणे बौध्दवाडी मधलीवाडी गांगोचीवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202307119126212/05/2023
265 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीहर्चे बौध्दवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.लांजा202307119126312/05/2023
266 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीतळवडे पांडूरंग मेस्त्री घरानजिक वहाळावर मोरी बांधणे ता.लांजा202307129126412/05/2023
267 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीबोरीवले मधलीवाडी ते शिंदेवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.लांजा202307129126512/05/2023
268 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजि.प.प्राथमिक शाळा कोंडये नं.2 येथे एक नविन वर्गखोली इमारत बांधकाम करणे ता.लांजा202307129126612/05/2023
269 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे इसवली कोंड बोल्येवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.लांजा202307129126712/05/2023
270 बांधकाम विभाग - चिपळूणवडवली गावांतर्गत रस्ता डांबरीकरण करणे ता.मंडणगड, जि.रत्नागिरी202305129123211/05/2023
271 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे बाणकोट किल्ला मोहल्ला रस्ता डांबरीकरण करणे ता.मंडणगड, जि.रत्नागिरी202305129123411/05/2023
272 बांधकाम विभाग - चिपळूणजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पेढांबे दाभाडीवाडी येथे एक नविन वर्गखोली बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202305129123611/05/2023
273 बांधकाम विभाग - चिपळूणपशुवैद्यकीय दवाखाना नांदगांव श्रेणी-2 येथे भराव करुन संरक्षक भिंत बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202305149124611/05/2023
274 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे आगवे ते मांडकी रस्त्यावर साकव बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202305149124711/05/2023
275 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्राथमिक आरोग्य केंद्र जामगे येथे रस्ता डांबरीकरण व पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202305149124811/05/2023
276 बांधकाम विभाग - चिपळूणआंबवली प्राथमिक आरोग्य केंद्र दुरुस्ती व रंगरंगोटी करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202305149124911/05/2023
277 बांधकाम विभाग - चिपळूणखेर्डी शिगवणवाडी (श्री.मारुती शिगवण ते श्री.वासु मेस्त्री घराचे समोर) नाल्यावर साकव बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202305119122711/05/2023
278 बांधकाम विभाग - चिपळूणकुटरे चिंचवाडी गुरववाडी ग्रामा 401 रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202305119122811/05/2023
279 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे झोंबडी कारकरवाडी फाटा ते काळसुर कौंढर सुकाडवाडी रस्ता ग्रामा 87 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.गुहागर, जि.रत्नागिरी202305119122911/05/2023
280 सामान्य प्रशासनप्रशासकीय बदल्यांचे आदेश.. श्री.जगदीश धोंडीबा कोंकेवार व.सहा.(लि.) साप्रवि जि.प.रत्नागिरी. 202305119107211/05/2023
281 सामान्य प्रशासनप्रशासकीय बदल्यांचे आदेश.. श्री.रविकिरण छगण पाडवी व.सहा.(लि.) पं.स.राजापूर 202305119107311/05/2023
282 सामान्य प्रशासनप्रशासकीय बदल्यांचे आदेश.. श्री. श्री.राजन अनंत वाघाटे व.सहा.(लि.) शिक्षण विभाग(प्राथ.)जि.प.रत्नागिरी. 202305119107411/05/2023
283 सामान्य प्रशासनप्रशासकीय बदल्यांचे आदेश.. श्री.समिर मोतीराम जाधव व.सहा.(लि.) पंचायत समिती,खेड 202305119107511/05/2023
284 सामान्य प्रशासनप्रशासकीय बदल्यांचे आदेश.. श्रीम.छाया संतोष कांबळे व.सहा.(लि.) बांधकाम विभाग रत्नागिरी जि.प.रत्नागिरी 202305119107611/05/2023
285 सामान्य प्रशासनश्री. संतोष भिकाजी गमरे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांचे प्रशासकीय बदली आदेश...202305119107711/05/2023
286 सामान्य प्रशासनश्रीम. रेखा रमेश चौरे, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांचे प्रशासकीय बदली आदेश...202305119107811/05/2023
287 सामान्य प्रशासनश्री. शैलेश लक्ष्मण आंबेरकर, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी यांचे विनंती बदली आदेश...202305119107911/05/2023
288 सामान्य प्रशासनविनंती बदल्यांचे आदेश.. श्रीम.संपदा सखाराम नाईक व.सहा.(लि.) ग्रापापु उपविभाग दापोली202305119108011/05/2023
289 सामान्य प्रशासनविनंती बदल्यांचे आदेश.. श्री.प्रताप बाबु गमरे व.सहा.(लि.) एबाविसेयो दाभोळ पं.स.दापोली 202305119108111/05/2023
290 सामान्य प्रशासनविनंती बदल्यांचे आदेश.. श्री.संदिप शशिकांत बागकर व.सहा.(लि.) पंचायत समिती,खेड 202305119108211/05/2023
291 आरोग्य विभागआरोग्य सहाय्यक (महिला) विनंती बदली आदेश202305119100111/05/2023
292 आरोग्य विभागश्रीमती दिक्षा दिनेश झोरे, आरोग्य सेवक (महिला) विनंती बदली आदेश202305119100211/05/2023
293 आरोग्य विभागश्रीमती सुजाता विरेंद्र पाटील, आरोग्य सेवक (महिला) विनंती बदली आदेश202305119100311/05/2023
294 आरोग्य विभागऔषध निर्माण अधिकारी विनंती बदली आदेश. (दिनांक 31.05.2023)202305119100411/05/2023
295 आरोग्य विभागऔषध निर्माण अधिकारी विनंती बदली आदेश. (दिनांक 31.05.2023) श्रीम. साईली संदिप ढेकणे.202305119100511/05/2023
296 आरोग्य विभागश्रीमती सरुताई सदाशिव कोरवी, आरोग्य सेवक (महिला) विनंती बदली आदेश202305119100611/05/2023
297 सामान्य प्रशासनप्रशासकीय बदली आदेश - श्रीम.मिलन मोहन पेडणेकर202305119108311/05/2023
298 सामान्य प्रशासनप्रशासकीय बदली आदेश -श्री. अभय भालचंद्र लाड,202305119108411/05/2023
299 सामान्य प्रशासनप्रशासकीय बदली आदेश -श्री. नरेंद्र कृष्णा पत्याणे202305119108511/05/2023
300 सामान्य प्रशासनप्रशासकीय बदली आदेश -श्री.रामराव बालाजी धमणे202305119108611/05/2023
301 सामान्य प्रशासनप्रशासकीय बदली आदेश -श्री. अभिनव प्रमोद शेट्ये202305119108711/05/2023
302 सामान्य प्रशासनप्रशासकीय बदली आदेश -श्री.सुशांत गजानन कदम202305119108811/05/2023
303 सामान्य प्रशासनविनंती बदली आदेश - श्री. सागर सुभाष कांबळे202305119108911/05/2023
304 सामान्य प्रशासनविनंती बदली आदेश - श्रीम. वृषाली प्रकाश नडे202305119109111/05/2023
305 सामान्य प्रशासनविनंती बदली आदेश - श्री. गिरीधर विनोद कुबल202305119109211/05/2023
306 सामान्य प्रशासनविनंती बदली आदेश - श्रीम. गौरी सचिन तकेल202305119109311/05/2023
307 सामान्य प्रशासनविनंती बदली आदेश - श्री.संतोष मारुती टारपे202305119109411/05/2023
308 सामान्य प्रशासनविनंती बदली आदेश - श्रीम. रेश्मा रविकांत डोंगरे202305119109511/05/2023
309 सामान्य प्रशासनविनंती बदली आदेश - श्री दत्ताराम गंगाराम जांगळी202305119109611/05/2023
310 सामान्य प्रशासनविनंती बदली आदेश - श्री. आदेश शरद मोहिते202305119109711/05/2023
311 सामान्य प्रशासनविनंती बदली आदेश - श्री. सुमित तुळशीराम जाधव202305119109811/05/2023
312 सामान्य प्रशासनविनंती बदली आदेश - श्री. संतोष सोमा सुवारे202305119109911/05/2023
313 सामान्य प्रशासनविनंती बदली आदेश - श्री. आशिष धोंडू शिगवण202305119110111/05/2023
314 सामान्य प्रशासनविनंती बदली आदेश - श्री. वैभव सिताराम रांजणे202305119110211/05/2023
315 सामान्य प्रशासनविनंती बदली आदेश - श्रीसिध्देश खावडकर202305119110311/05/2023
316 आरोग्य विभागआरोग्य सहाय्यक (पु.) विनंती बदली आदेश. (दि.31.05.2023) श्री. शैलेश आत्माराम रेवाळे.202305119100711/05/2023
317 आरोग्य विभागआरोग्य सेवक (पु.) विनंती बदली आदेश. (दि.31.05.2023) श्री. राकेश चंद्रकांत पोटफोडे.202305119100911/05/2023
318 आरोग्य विभागआरोग्य सेवक (पु.) विनंती बदली आदेश. (दि.31.05.2023) श्री. समिर श्रीकांत आलिम.202305119101011/05/2023
319 सामान्य प्रशासनअपसी विनंती बदली आदेश - श्रीम. कावडककर व श्री. पोतदार202305119110411/05/2023
320 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्रचितगड येथे सभामंडप बांधणे ता.संगमेश्वर202306059120311/05/2023
321 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजाभांरी जमातवाडी येथे साकव बांधणे रत्नागिरी202306019117211/05/2023
322 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदेवळे गार्डीवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202305309114011/05/2023
323 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमेघी बौध्दवाडी रस्ता तयार करणे ता.संगमेश्वर202305309114111/05/2023
324 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकिरबेट ओझरवाडी गणपती मंदिर ते खेतल घर रस्ता तयार करणे ता.संगमेश्वर202305309114211/05/2023
325 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे मारळ श्रीदेव केदारलिंग मंदिराकडे जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202305319114311/05/2023
326 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे कासारकोळवण स्मशानभूमीकडे (बुरंबीवाडी) जाणारा रस्ता तयार करणे ता.संगमेश्वर202305319114411/05/2023
327 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकरजूवे रोहिदासवाडी अंतर्गत रस्ता डांबरीकरण करणे ता. संगमेश्वर202305289112711/05/2023
328 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकनकाडी गराटेवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे संगमेश्वर202305289112811/05/2023
329 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीखावडी पिलकेवाडी रस्त्याचे कटींग खडीकरण व डांबरीकरणकरणे ता.लांजा202305289112911/05/2023
330 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीयेरडव मुख्य रस्ता ते बोंधीस्तव नगर रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202305289113011/05/2023
331 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीविवली धनगरवाडी बबन लांबोरेघर रस्ता डांबरीकरण करणे202305289113111/05/2023
332 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपोमेंडी बु.कारवांचीवाडी आदर्श वसाहत येथे एक नविन वर्गखोली इमारत बांधकाम करणे ता.रत्नागिरी202305319116111/05/2023
333 बांधकाम विभाग - चिपळूणजिल्हापरिषद प्राथमिक शाळा मुर्तवडे मधलीवाडी शाळा क्र.1 येथे तीन नविन वर्गखोली बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202305169125411/05/2023
334 बांधकाम विभाग - चिपळूणजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा वीर नं.2 येथे दोन नविन वर्गखोली बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202305169125511/05/2023
335 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीवाकडाफणस ( शिपोशी ) ते ग्राम पंचायत रस्ता डांबरीकरण करणे ता. लांजा202306089121511/05/2023
336 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्रजिमा 50 ते कसबा बौध्दवाडी लावगणवाडी रस्ता (ग्रामा 178) मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202307119125311/05/2023
337 बांधकाम विभाग - चिपळूणमुर्तवडे देनवाडी तांबडकर घर ते रामचंद्र मांडवकर घर रस्ता मोरीसह खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202305149124510/05/2023
338 बांधकाम विभाग - चिपळूणजिल्हा परिषद शाळा धवडे नं.2 येथे एक नविन वर्गखोली बांधणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202305119122510/05/2023
339 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कासई मुख्य रस्ता ते सुतारवाडी कि.मी.0/00 ते 0/400 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202305119123010/05/2023
340 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे मोरवणे खालचीवाडी हनुमानमंदीर रस्त्याला संरक्षक भिंत व पाखाडी बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202305109121910/05/2023
341 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकोर्ले बौध्दवाडी रस्या््ला मोरी बांधणे ता.लांजा202306059120009/05/2023
342 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीगोविळ बौध्दवाडी राववाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.लांजा202306059120109/05/2023
343 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीहर्दखळे बौध्दवाडी खडबडयाचा वहाळी ते जाधव घर रस्ता तयार करणे ता.लांजा202306059120209/05/2023
344 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे नायशी पाचवेवाडी फाटा ते घाग दुकान रस्ता डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202305149124308/05/2023
345 बांधकाम विभाग - चिपळूणपांगरी तर्फे हवेली आखारवाडी एस.टी.स्टॉप ते सिताराम बेंडल रस्ता डांबरीकरण करणे ता.गुहागर, जि.रत्नागिरी202305109121608/05/2023
346 बांधकाम विभाग - चिपळूणपांगारी सडेवाडी रस्ता ग्रामा 53 कि.मी.0/450 ते 2/500 मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.गुहागर, जि.रत्नागिरी202305109121708/05/2023
347 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपन्हळे तर्फे राजापूर चौरेवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202305159111004/05/2023
348 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीबसणी बौध्दवाडी मुख्य रस्त्याला संरक्षक भिंत बांधणे ता.रत्नागिरी202305159111404/05/2023
349 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमेढे स्टॉप ते तिवरे देवळे तर्फे देवळे बौध्दवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202305159111503/05/2023
350 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीचाफवली बौध्दवाडी कॉजवेजवळ संरक्षक भिंत बांधणे ता.संगमेश्वर202305159111603/05/2023
351 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे देवळे बौध्दवाडी नपापु योजनेच्या विहिरीजवळ संरक्षक भिंत बांधणे ता.संगमेश्वर202305159111703/05/2023
352 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपशुवैद्यकीय दवाखाना फणसवळे श्रेणी-2 इमारतीच्या स्लॅबचे वॉटर प्रुफिंग करणे व पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता.रत्नागिरी202305169112203/05/2023
353 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीओझरे बु. मुख्य रस्ता ते बौध्दवाडी रस्ता तयार करणे व खडीकरण करणे ता.संगमेश्वर202305169112303/05/2023
354 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदेवळे रोहिदासवाडी सुतारवाडी सोनारवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202305159111303/05/2023
355 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे मेघी बौध्दवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202305159111802/05/2023
356 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीरत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य प्रशासकीय इमारत व आवारामधील सर्व कार्यालयीन इमारती, स्वच्छतागृह व आवाराची साफसफाई करणे ता.रत्नागिरी202305159111201/05/2023
357 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे तामणाळे बौध्दवाडी रस्ता तयार करणे ता.संगमेश्वर202305159111128/04/2023
358 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदेवळे बौध्दवाडो येथे संरक्षण भिंत बांधणे ता. संगमेश्वर202304289109328/04/2023
359 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीहरपुडे विष्णु किर्वे घर ते स्मशानभूमी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202305099109527/04/2023
360 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीग्रामपंचायत मुर्शी कार्यक्षेत्रातील मौजे मुर्शी खैरवाडी रस्ता खडीकरण करणे ता.संगमेश्वर202305099109627/04/2023
361 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीडिंगणी चालकेवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202305099109727/04/2023
362 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीताम्हाणे बौध्दवाडी येथे गुप्तादेवी मंदिर ते बौध्दवाडी रस्ता खडीकरण करणे ता.राजापूर202305099109827/04/2023
363 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे हरपुडे बौध्दवाडी रस्ता सुधारणा करणे ता.संगमेश्वर202305159110221/04/2023
364 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे हातीव बौध्दवाडी येथे समाजमंदिर बांधणे ता.संगमेश्वर202305159110321/04/2023
365 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे मारळ बौध्दवाडी येथे अनुषंगिक कामे करणे ता.संगमेश्वर202305159110421/04/2023
366 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे वांझोळे सनगळेवाडी मुख्य रस्ता ते कुडयाचा माच रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202305159109921/04/2023
367 सामान्य प्रशासनस्वेच्छा सेवानिवृत्त आदेश श्री.उत्तम फक्कड चव्हाण व.सहा.(लि.), शिक्षण विभाग,पंचायत समिती गुहागर202304209106620/04/2023
368 सामान्य प्रशासनस्वेच्छा सेवानिवृत्ती आदेश..श्री.व‍िष्णू घावट व.सहा.ता.मंडणगड202304199106519/04/2023
369 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीससाळे येथे जयवंत राठोड यांचे घर ते मुख्य रस्ता मजबूतीकरण खडीकरण व डांबरीकरण करणे राजापूर202304139108413/04/2023
370 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती अग्रिम मंजूरी आदेश... श्री.प्रितेश भिकाजी सावंत, कनिष्ठ सहाय्यक, प्राथमिक आरोग्य केंद्र जाकादेवी ता.जि.रत्नागिरी. 202304129106312/04/2023
371 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपोमेंडी बु.श्री.लोगडे यांच्या घराकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202305159110012/04/2023
372 वित्त विभागजिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (लेखा) कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (वर्ग-तीन) वरुन वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (वर्ग-तीन) पदावर पदोन्नती श्री. नोमेश यशवंत कारेकर कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)202304109107610/04/2023
373 वित्त विभागजिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (लेखा) कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (वर्ग-तीन) वरुन वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (वर्ग-तीन) पदावर पदोन्नती श्री. मनोज काशिनाथ मोहिते कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)202304109107710/04/2023
374 वित्त विभागजिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (लेखा) कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (वर्ग-तीन) वरुन वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (वर्ग-तीन) पदावर पदोन्नती श्रीम. पुजा शंकर सप्रे कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)202304109107810/04/2023
375 वित्त विभागजिल्हा सेवा (वर्ग तीन) (लेखा) कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (वर्ग-तीन) वरुन वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (वर्ग-तीन) पदावर पदोन्नती श्री. उदय राजाराम कांबळे कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)202304109107910/04/2023
376 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी 1 लांजा येथे इमारत दुरुस्ती करणे ता. लांजा202304109108006/04/2023
377 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीग्रामपंचायत राजवाडी वाडाभराडे येथे रस्त्याला संरक्षक भिंत बांधणे ता.राजापूर202304119108106/04/2023
378 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीनाटे खालचीवाडी रस्त्याला संरक्षक भिंत बांधणे ता.राजापूर202304129108206/04/2023
379 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीचांदेराई ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे जाणारा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202304129108306/04/2023
380 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमिऱ्या रत्नागिरी कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्ग ते माने इंटरनॅशनलस्कुलकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202305159110506/04/2023
381 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीग्रामपंचायत राजवाडी वाडाभराडे येथे रस्त्याला संरक्षक भिंत बांधणे ता.राजापूर202305159110606/04/2023
382 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीनाटे खालचीवाडी रस्त्याला संरक्षक भिंत बांधणे ता.राजापूर202305159110706/04/2023
383 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीचांदेराई ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे जाणारा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202305159110106/04/2023
384 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकुरचुंब प्रकाश गुरव घर ते एकनाथ माने घर रस्ता डांबरीकरण करणे ता.लांजा202305159110805/04/2023
385 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकुरचुंब तापेकरवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.लांजा202305159110905/04/2023
386 वित्त विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (वर्ग-तीन) वरुन कनिष्ठ लेखाधिकारी (वर्ग-तीन) पदावर पदोन्न्ती श्रीम. भक्ती सुदाम पाटील,वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)202304059106905/04/2023
387 वित्त विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (वर्ग-तीन) वरुन कनिष्ठ लेखाधिकारी (वर्ग-तीन) पदावर पदोन्न्ती श्रीम. सुनयना राजेश सावंत, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)202304059107005/04/2023
388 वित्त विभागवरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) (वर्ग-तीन) वरुन कनिष्ठ लेखाधिकारी (वर्ग-तीन) पदावर पदोन्न्ती श्रीम. सायली सुहास मादुस्कर, वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)202304059107105/04/2023
389 वित्त विभागकनिष्ठ लेखाधिकारी (वर्ग-तीन) पदावरुन, सहाय्यक लेखाधिकारी (वर्ग-तीन) या पदावर पदोन्नती श्रीम. सीमा मधुर धुळप कनिष्ठ लेखाधिकारी202304039106703/04/2023
390 वित्त विभागकनिष्ठ लेखाधिकारी (वर्ग-तीन) पदावरुन, सहाय्यक लेखाधिकारी (वर्ग-तीन) या पदावर पदोन्नती श्री. समीर श्रीकांत भाटवडेकर कनिष्ठ लेखाधिकारी202304039106803/04/2023
391 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.तेजस्विनी राजेंद्र रसाळ, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती रत्नागिरी. 202304039106131/03/2023
392 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.तेजस्विनी राजेंद्र रसाळ, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती रत्नागिरी. 202304039106231/03/2023
393 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.गणपती आप्पाराव कांबळे, परिचर, पंचायत समिती चिपळूण ता.चिपळूण. 202304039106031/03/2023
394 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.संतोष दिगंबरराव सिध्देवाड, कनिष्ठ सहाय्यक, जि.प.बांधकाम उपविभाग रत्नागिरी. 202303289105628/03/2023
395 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.योगेश गुरुलिंग पालापुरे, कनिष्ठ सहाय्यक,जि.प.बांधकाम उपविभाग दापोली. 202303279105524/03/2023
396 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.दिप्ती महेश नागवेकर, वरिष्ठ सहाय्यक, बांधकाम विभाग चिपळूण, जि.प.रत्नागिरी. 202303239105023/03/2023
397 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.दिप्ती महेश नागवेकर, वरिष्ठ सहाय्यक, बांधकाम विभाग चिपळूण, जि.प.रत्नागिरी. 202303239105123/03/2023
398 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.शैलेंद्र वामन मोहिते, परिचर, पंचायत समिती चिपळूण ता.चिपळूण. 202303249105223/03/2023
399 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.विजयकुमार लक्ष्मण पवार, परिचर, पंचायत समिती संगमेश्वर ता.संगमेश्वर. 202303249105323/03/2023
400 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.विजयकुमार लक्ष्मण पवार, परिचर, पंचायत समिती संगमेश्वर ता.संगमेश्वर. 202303249105423/03/2023
401 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.शुभांगी सुभाष पाटील, कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती संगमेश्वर. 202303219104721/03/2023
402 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.विवेक सुखदेव नागदेवते, वरिष्ठ सहाय्यक, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी. 202303219104821/03/2023
403 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्री.संभाजी शिवाजी जाधव, परिचर, पंचायत समिती खेड. 202303219104921/03/2023
404 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021-22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री.अतिश तुळशीराम घाडगे ता. दापोली रु.146923/-202303109108709/03/2023
405 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021-22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री.उदय गंगाराम गमरे ता. संगमेश्वर रु.250000/-202303109108809/03/2023
406 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021-22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री.वैभव पांडूरंग सकपाळ ता. संगमेश्वर रु.146175/-202303109108909/03/2023
407 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021-22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री.रघुनाथ शिवराम मोहिते ता. संगमेश्वर रु.126648/-202303109109009/03/2023
408 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.तेजस्विनी राजेंद्र रसाळ, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती रत्नागिरी 202303099104208/03/2023
409 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.तेजस्विनी राजेंद्र रसाळ, वरिष्ठ सहाय्यक, पंचायत समिती रत्नागिरी. 202303099104308/03/2023
410 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.संध्या संजय खेडसकर, लघुलेखक, सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी. 202303099104408/03/2023
411 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.सुजाता साताप्पा घराळ उर्फ सुजाता संग्राम पाटील, परिचर, पंचायत समिती संगमेश्वर. 202303099104508/03/2023
412 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.श्रध्दा श्रीधर आयरे,वरिष्ठ सहाय्यक, सामान्य प्रशासन विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी 202303099104608/03/2023
413 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021-22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री.नंदा भिकाजी कांबळे ता. लांजा रु.114636/-202303019108502/03/2023
414 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021-22 अंतर्गत वीज पंप खरेदीचे देयक श्री.शांताराम धोंडू सावर्डेकर ता. चिपळूण रु.18790/-202303029108602/03/2023
415 सामान्य प्रशासनमुख्यलयांतर्गत बदली मिळणे बाबत. श्रीम.स्वाती रमेश ढोले व.सहा.मा.गां.रा.ग्रा.रो.ह.यो. 202302239103828/02/2023
416 सामान्य प्रशासनसेवा निवृत्तीचे आदेश.. श्री.रविंद्र नारायण परुळेकर व.सहा202302279104127/02/2023
417 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021-22 व 2022-23 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. रविंद्र भिकू गमरे ता. चिपळूण रु.200000/-202302249107924/02/2023
418 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021-22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. शैलेश महादेव कांबळे ता. लांजा रु.89405/-202302249108024/02/2023
419 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021-22 व 2022-23 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री.जर्नादन भागुराम जाधव ता. लांजा रु.130929/-202302249108124/02/2023
420 सामान्य प्रशासनअसाधारण रजा मंजूरीचे आदेश.. श्री.रविंद्र नारायण परुळेकर व.सहा. आरोग्य विभाग जि.प.रत्नागिरी.. 202302249103924/02/2023
421 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. शरद बाबू मोहिते ता. चिपळूण रु.163950/-202302239107323/02/2023
422 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदीचे देयक श्री. मंगेश रत्नाकर जाधव ता. खेड रु.20000/-202302239107423/02/2023
423 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021-22 व 2022-23 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. श्रीधर धर्मा कदम ता. चिपळूण रु.200000/-202302239107523/02/2023
424 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021-22 व 2022-23 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्रीम. अंजली अनंत जाधव ता. चिपळूण रु.200000/-202302239107623/02/2023
425 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2022-23 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. दिलीप लखू कदम ता. लांजा रु.133170/-202302249107723/02/2023
426 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. राहूल रामचंद्र मणचेकर ता. राजापूर रु.120714202302249107823/02/2023
427 कृषी विभागडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत सन 2021 - 22 वीज जोडणी आकार या बाबीला पूर्वसंमती आदेश. (चिपळूण, संगमेश्वर, राजापूर)202302229107222/02/2023
428 सामान्य प्रशासनखातेनिहाय चौकशी अंतिम आदेश श्री.रविंद्र नारायण परुळेकर व.सहा.आरोग्य विभाग, जि.प.रत्नागिरी202302219103721/02/2023
429 कृषी विभागडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत सन 2021 - 22 वीज जोडणी आकार या बाबीला प्रशासकीय मंजूरी आदेश. (चिपळूण, संगमेश्वर, राजापूर)202302229107121/02/2023
430 कृषी विभागडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत सन 2021 - 22 वीज जोडणी आकार या बाबीला तांत्रिक मंजूरी आदेश. (चिपळूण, संगमेश्वर, राजापूर)202302229107020/02/2023
431 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.कविता तानाजी लांडगे, परिचर, प्राथमिक आरोग्य केंद्र साखळोली. 202302169103616/02/2023
432 सामान्य प्रशासनवैद्यकीय प्रतिपुर्ती देयक मंजूरी आदेश... श्रीम.रेश्मा स्वप्निल मांगले, कनिष्ठ सहाय्यक, पंचायत संगमेश्वर. 202302159103315/02/2023
433 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. रा