जिल्‍हा परिषद आदेश

अं.न.विभागाचे नांवशीर्षकसंकेतांक क्रमांकआदेश दिनांकडाउनलोड
1 कृषी विभागश्रीम. प्रज्ञा रमाकांत सावंत, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी , कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचा रजा मंजूरी आदेश202209129109112/09/2022
2 कृषी विभागश्रीम. रुपाली मोरे, व.सहा. (लि.) कृषि विभाग, रत्नागिरी अर्जित रजा मंजूरी आदेश202209129109212/09/2022
3 कृषी विभागश्रीम. सुप्रिया संतोष चव्हाण, क.सहा. कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचा रजा मंजूरी आदेश202209129109312/09/2022
4 कृषी विभागअधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या कर्मचा-यांना मुदतवाढ देणेबाबत श्री. गजेंद्र नारायण पौनीकर, .वि.अ. (कृषि) पं.स. गुहागर, जि.प.रत्नागिरी202209089109008/09/2022
5 कृषी विभागश्रीम. धनश्री संजय सावंत, क.सहा. (लेखा) कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश202208299108829/08/2022
6 कृषी विभागश्री. मोहन हरी कांबळे, सहाय्यक लेखाधिकारी कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश202208299108929/08/2022
7 सामान्य प्रशासनविपश्यना शिबिरामध्साये सहभागी होणेसाठी रजा मंजूर करणे बाबत.202208309107626/08/2022
8 सामान्य प्रशासनअर्जित रजा रोखीकारांचे आदेश. श्रीम.पल्लवी बंदरकर व.सहा. बांधकाम विभाग रत्नागिरी .202208269107426/08/2022
9 वित्त विभागवित्त विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी अधिनस्त कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावरुन वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावर पदोन्नती आदेश दिनांक 26.08.2022202208269122926/08/2022
10 सामान्य प्रशासनश्री. विनायक नारायण शिंदे, कनिष्ठ सहाय्यक लि. प्रा.आ.केंद्र दादर, चिपळूण यांचे रजा रोखीकरण आदेश बाबत..202208269107526/08/2022
11 कृषी विभागई-निविदा या विषयाचा कार्यभार श्री. अभय भालचंद्र लाड, क.सहा. कृषि विभाग, जि.प. रत्नागिरी यांचेकडे देणेबाबत202208269108626/08/2022
12 कृषी विभागश्री. दत्ताराम लक्ष्मण वरक, वाहन चालक, कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश202208269108726/08/2022
13 सामान्य प्रशासनसेवानिवृतीचे आदेश.. श्रीम..पल्लवी प्रदिप बंदरकर, वरिष्ठ सहाय्यक, बांधकाम विभाग रत्नागिरी जिल्हा परिषद रत्नागिरी.202208259107225/08/2022
14 सामान्य प्रशासननियत वयोनामनानुसार सेवा निवृत्त होणे बाबत.. श्री. विनायक नारायण शिंदे, कनिष्ठ सहाय्यक लि. प्रा.आ.केंद्र. दादर चिपळूण202208249107124/08/2022
15 सामान्य प्रशासनकार्यशाळेसाठी कार्यमुक्त करणे बाबत202208189107018/08/2022
16 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. विनोद रघुनाथ सकपाळ ता. चिपळूण202208109107310/08/2022
17 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदीचे देयक श्री. संतोष अमृत कांबळे ता. चिपळूण202208109107410/08/2022
18 सामान्य प्रशासनअर्जित रजा मंजूर करणेबाबत.(श्रीम यु बी पाटील)202208089106808/08/2022
19 कृषी विभागश्रीम. शामल शैलेश आंबेरकर, व.सहा. (लि.) यांची दिनांक 1.8.2022 ते 12.8.2022 अखेरची अर्जित रजा मंजूर करणे.202208089106908/08/2022
20 कृषी विभागश्री. नामदेव शंकरराव गोविंदवार , सहाय्यक प्रशासन अधिकारी , कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांची परावर्तीत रजा मंजूरी आदेश202208089107008/08/2022
21 कृषी विभागश्री. मोहन हरी कांबळे , सहाय्यक लेखाधिकारी , कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांची परावर्तीत रजा मंजूरी आदेश202208089107108/08/2022
22 कृषी विभागश्रीम. धनश्री संजय सावंत क.सहा. (लेखा) , कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांची अर्जित रजा मंजूरी आदेश202208089107208/08/2022
23 वित्त विभागवित्त विभाग जिल्हा परिषद रत्नागिरी अधिनस्त वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावरुन कनिष्ठ लेखाधिकारी पदावर पदोन्नती आदेश दिनांक 05/08/2022202208059121305/08/2022
24 सामान्य प्रशासनश्री. विनायक नारायण शिंदे, क.सहा. हे मराठी टंकलेखन परिक्षा उत्तीर्ण होत नाहीत तोपर्यंत पदोन्नतीचा लाभ न देणे बाबत.202208019106001/08/2022
25 सामान्य प्रशासनश्री.दत्ताराम धोंडू जागडे,क स. हे इंग्रजी टंकलेखनाची टंकलेखन परीक्षा जो पर्यंत उत्तीर्ण होत नाहीत तो पर्यंत ते पुढील पदोन्नतीचे लाभ मिळण्यास पात्र नसले बाबत202208019106101/08/2022
26 सामान्य प्रशासनश्री.लक्ष्मण चंद्रकांत विचारे,व.सहा.,आरोग्य विभाग जि.प.रत्नागिरी यांची खाते निहाय चौकशी बंद करणे बाबद..202208029106201/08/2022
27 सामान्य प्रशासनश्री.विजय पांडूरंग खेडस्कर, वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक),ग्रा.पा.पु. विभाग जि.प.रत्नागिरी यांची खाते निहाय चौकशी बंद करणे बाबद..202208029106301/08/2022
28 सामान्य प्रशासनश्रीम.सायली नाईक (से.नि.) व.सहा.(लि.) यांची ठपका ठेवणे हि शिक्षा रद्द करणे बाबद..202208029106401/08/2022
29 सामान्य प्रशासनश्री.सुरसेन विठ्ठल गमरे , वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक),ए.बा.वि.से.यो. चिपळूण प्र.01 यांची खाते निहाय चौकशी बंद करणे बाबत.202208029106501/08/2022
30 सामान्य प्रशासनजिल्हा परिषद मुख्यालयांतर्गत बदल्यांबाबत.. संवर्ग :- व.सहा.(लि.)202208029106601/08/2022
31 सामान्य प्रशासनबदलीचे ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत..श्री अजय शेंडे, कृषि विकास अधिकारी202207269105926/07/2022
32 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. महादेव कृष्णा मोहिते ता. चिपळूण202207189106818/07/2022
33 शिक्षण विभाग - प्राथमिकसेमी इंग्रजी माध्यमाचा वर्ग सुरु करणेस सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता 1 ली वर्गाला मान्यता देणे बाबत. जि.प.पूर्ण प्राथमिक आदर्श शाळा पिंपळी खुर्द ता.चिपळूण जि.रत्नागिरी जा. क्र 5496 दिनांक 18/7/2022 202207189108818/07/2022
34 सामान्य प्रशासनअधिसंख्य पदावर वर्ग करणेत आलेल्या कर्मचा-यांना मदतवाढ देणे बाबत. श्री. किशोर रोडे व.सहा. (लि) शिक्षण विभाग (प्रा.) जि.प.रत्नागिरी. 202207189105318/07/2022
35 सामान्य प्रशासनअधिसंख्य पदावर वर्ग करणेत आलेल्या कर्मचा-यांना मदतवाढ देणे बाबत. श्रीम. सुरेखा सतिश घावट ऊर्फ श्रीम. सुरेखा श्रावण रायबोले व.सहा. (लि) शिक्षण विभाग (प्रा.) जि.प.रत्नागिरी. 202207189105418/07/2022
36 सामान्य प्रशासनश्री. श्रीकृष्णत वासुदेव भांडे, कनिष्ठ सहाय्यक (लि) प्रा. आ. केंद्र जावडे, पंचायत समिती लांजा यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करणे बाबत202207189105518/07/2022
37 सामान्य प्रशासनअधिसंख्य पदावर वर्ग करणेत आलेल्या कर्मचा-यांना मदतवाढ देणे बाबत. श्री. सतिश रामेश्वर घावट, वरिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) बांधकाम विभाग चिपळूण, जिल्हा परिषद रत्नागिरी 202207189105618/07/2022
38 कृषी विभागदि. 19/05/2022 रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या कृषी महोत्सवासाठी खर्च करणेकरिता र.रु. 5,00,000/- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रत्नागिरी या कार्यालयास वर्ग करणेचा आदेश.202207159106715/07/2022
39 शिक्षण विभाग - प्राथमिकआदर्श शाळा म्हणून विकसित करावयाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना लहान बांधकामासाठी अनुदान प्राप्त झालेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे बाबत.जा.5381 दिनाक 13.7.2022 अन्वये आदेश देण्यात आले202207139108513/07/2022
40 कृषी विभागश्रीम. शामल शैलेश आंबेरकर, व.सहा. (लि.) कृषि विभाग, यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश व कार्यभार हस्तांतरण आदेश202207139106613/07/2022
41 सामान्य प्रशासनपदोन्नतीचे ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत ( श्री.प्रकाश भोसले)202207129105112/07/2022
42 वित्त विभागश्रीम सुवर्णा ज्ञानदेव माळी,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207129117812/07/2022
43 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. सुनयना राजेश सावंत, व स (ले ) यांची अर्जित रजा आदेश5335दिनांक 11/07/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202207119108011/07/2022
44 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत सौर कृषी पंप जोडणीला पूर्वसंमती आदेश देणे बाबत. (रत्नागिरी, लांजा, राजापूर)202207119106411/07/2022
45 वित्त विभागश्री अशोक भगवंत गोरीवले,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207129117711/07/2022
46 वित्त विभागवित्त विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी अधिनस्त वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावरुन कनिष्ठ लेखाधिकारी पदावर पदोन्नती आदेश, दिनांक 11 जुलै 2022202207119117411/07/2022
47 वित्त विभागवित्त विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी अधिनस्त कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावरुन वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावर पदोन्नती आदेश, दिनांक 11 जुलै 2022202207119117511/07/2022
48 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. प्रमोद भिवा खापरे क स यांची रजा आदेश जा 5338 दिनांक 11/07/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202207119108211/07/2022
49 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. यशवंत धनाजी जाधव ता. लांजा202207119106111/07/2022
50 वित्त विभागश्री जयसिंग गोविंद जाधव,केंद्र प्रमुख यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207119117611/07/2022
51 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. श्रावणी श्रीकांत तांबे, लघुलेखक यांची विशेष बालसंगोपन रजा आदेशजा 5282 दिनांक 08/07/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202207119108108/07/2022
52 कृषी विभागकृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी कडील जिल्हा कृषि अधिकारी (विघयो) या पदांचे कार्यभार देणेबाबत- विश्वास बाबुलाल पवार, कृषि अधिकारी पं.स.संगमेश्वर (देवरुख)202207089105908/07/2022
53 कृषी विभागश्री. रविंद्र कृष्णा होतेकर, परिचर, कृषि विभाग,जि.प.रत्नागिरी यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश202207089106008/07/2022
54 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत सौर कृषी पंप जोडणीला प्रशासकीय मंजूरी आदेश देणे बाबत. (रत्नागिरी, लांजा, राजापूर)202207119106308/07/2022
55 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. विकास सखाराम सावंत ता. रत्नागिरी202207079105607/07/2022
56 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. सिताराम भागा कांबळे ता. रत्नागिरी202207079105707/07/2022
57 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. संदीप राजेश करंजारकर ता. रत्नागिरी202207079105807/07/2022
58 वित्त विभागश्री विश्वनाथ पांडुरंग फणसेकर,हवालदार यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207079117307/07/2022
59 वित्त विभागश्री सत्यविजय तुळशीराम मोरे, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207079117107/07/2022
60 वित्त विभागश्री एकनाथ गणपत पवार,वाहन चालक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207079117207/07/2022
61 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत सौर कृषी पंप जोडणीला तांत्रिक मंजूरी आदेश देणे बाबत. (रत्नागिरी, लांजा, राजापूर)202207119106207/07/2022
62 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीधामणसे चौकेवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202207089108507/07/2022
63 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीवळके मुगडी येथे कॉजवे बांधणे ता.रत्नागिरी202207089108707/07/2022
64 वित्त विभागअधिसंख्य पदावरील नियुक्त्यांना मुदतवाढ देणेबाबत, श्री. बापूराव नथ्थूजी रोडे, कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) प.स. लांजा.202207069117006/07/2022
65 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीभावेआडोम शिंदेवाडी बस थांबा पिरंदवणे जोड रस्ता तयार करणे 400 मी. ता.रत्नागिरी202207089108606/07/2022
66 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र तुळसवडे इमारत बांधकाम करणे ता.राजापूर202207089108406/07/2022
67 सामान्य प्रशासनगट विकास अधिकारी, पं. स‍. चिपळूण या पदाचा कार्यभार देणेबाबत.202207059104905/07/2022
68 सामान्य प्रशासनअर्जित रजा मंजूर करणेबाबत --श्री टी बी जाधव, गट विकास अधिकारी (मग्रारोहयो) जि प रत्नागिरी202207049104804/07/2022
69 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम.जोती बालाजी वाडीकर, परिचर यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र रजिप /अ -3/5130 दिनांक 4/7/2022अन्वये मंजूर करण्यात आली202206299107904/07/2022
70 कृषी विभागकृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी लेखाशिर्ष 2401-0163 माहे जुन 2022 आदा जुलै 2022 वेतन देयक अनुदान आदेश (सर्व तालुके)202207019105201/07/2022
71 कृषी विभागकृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी लेखाशिर्ष 2401-2442 माहे जून2022 आदा जून 2022 वेतन देयक अनुदान आदेश (सर्व तालुके)202207019105301/07/2022
72 कृषी विभागश्रीम. चव्हाण, क.सहा. कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी अर्जित रजा मंजूरी आदेश202207019105401/07/2022
73 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. दिपक तुकाराम गमरे ता. गुहागर202207059105501/07/2022
74 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे नारडूवे सडेवाडी गणेशमंदिर ते नारडूवे मधलीवाडी जोगलेवाडी रस्ता तयार करणे ता.संगमेश्वर202207079107901/07/2022
75 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीवळके मराठवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे ता.रत्नागिरी202207079108001/07/2022
76 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीखेडशी ग्रामपंचायत सभागृह बांधणे ता.रत्नागिरी202207079108101/07/2022
77 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीचिंद्रवली निरखुणेवाडी येथे एक नविन वर्गखोली इमारत बांधकाम करणे ता.रत्नागिरी202207079108201/07/2022
78 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीखेडशी स्वरुपानंद वसाहत येथे अंगणवाडी इमारत बांधकाम करणे ता.रत्नागिरी202207079108301/07/2022
79 शिक्षण विभाग - प्राथमिकShrim. प्रियांका सुनील वाळिंबे, परिचर यांची विशेष बालसंगोपन रजा आदेश जा 5098 दिनांक 01/7/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली.202206249107401/07/2022
80 वित्त विभागश्रीम सुमेधा विनायक तांबे, से.नि.उपशिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207059116530/06/2022
81 वित्त विभागश्रीम स्वप्ना प्रदिप मेहेंदळे, से.नि.पद शिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207059116630/06/2022
82 वित्त विभागश्री चिंतामणी दामोदर गायकवाड, से.नि.विस्तार अधिकारी शिक्षण यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207059116730/06/2022
83 वित्त विभागश्रीम रेखा विकास रेळेकर, से.नि.आरोग्य सेवक (म) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207059116830/06/2022
84 वित्त विभागश्रीम वृंदा विवेक पारकर,उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207049116330/06/2022
85 वित्त विभागश्री दशरथ भागा पवार,उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207019116130/06/2022
86 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य गुणवत्ता निरीक्षक (SQM) यांचे नियुक्तीबाबत202206309107030/06/2022
87 कृषी विभागकुंडल येथे उजळणी निवासी प्रशिक्षण करीता श्रीम. सावंत, क.प्र.अ यांना कार्यमुक्त करणेबाबत.202206309105030/06/2022
88 वित्त विभागश्रीम रश्मी रमाकांत दाभाडे,केंद्र प्रमुख यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206309115530/06/2022
89 वित्त विभागश्रीम प्रतिभा प्रकाश सुकडे,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206309115630/06/2022
90 कृषी विभागश्री. सर्जेराव कांबळे, वि.अ. (कृषि) पं.स.संगमेश्वर यांनी पं.स.गुहागर येथील कृषि अधिकारी (विघयो) पदाचा कार्यभार देणेबाबत202206309105130/06/2022
91 वित्त विभागश्री .श्रीकांत आत्माराम पांचाळ, से.नि.उश्रे मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206309115730/06/2022
92 वित्त विभागश्री प्रभाकर वासुदेव खानविलकर, से.नि.केंद्र प्रमुख यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206309115830/06/2022
93 वित्त विभागश्री सुनिल विनायक पाध्ये, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207019115930/06/2022
94 वित्त विभागश्रीम विदया रामचंद्र शिंदे,आरोग्य सेवक (म) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202207019116030/06/2022
95 सामान्य प्रशासनकुंडल प्रशिक्षण प्रबोधिनी,जि.सांगली येथील उजळणी प्रशिक्षणाबाबतचे आदेश. सत्र क्र.03202206299104729/06/2022
96 वित्त विभागश्रीम सुचिता सखाराम डिके, से.नि.उश्रे मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206299115429/06/2022
97 बांधकाम विभाग - चिपळूणआंबवणे बु.अंगणवाडी इमारत बांधणे ता.मंडणगड, जि.रत्नागिरी202206309120929/06/2022
98 वित्त विभागश्रीम सुनंदा बाबुराव पाटील, सेवानिवृत्त उपशिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206299115329/06/2022
99 कृषी विभागकृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी लेखाशिर्ष 2401-0163 माहे जुन 2022 आदा जुलै 2022 वेतन देयक अनुदान आदेश (मुख्यालय)202206289104928/06/2022
100 वित्त विभागश्री गौतम लक्ष्मण जाधव, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206289115028/06/2022
101 वित्त विभागश्री अनिरूध्द रामनाथ दरीपकर, से.नि. उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206289115128/06/2022
102 वित्त विभागश्री रमाकांत रघुनाथ विचारे, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206289115228/06/2022
103 वित्त विभागश्रीम छाया डेव्हिड उपार, से.नि.आरोग्य सहा (म ) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206289114827/06/2022
104 वित्त विभागश्रीम जेात्स्ना मधूकर मोहिते, सेवानिवृत्त उपशिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206289114927/06/2022
105 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. अनय चंद्रमणी जाधव ता. चिपळूण202206279104727/06/2022
106 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. भिमराज तानू कासारे ता. मंडणगड202206279104827/06/2022
107 वित्त विभागश्रीम प्रियांका दिपक भाटकर,आरोग्य सहाय्यक (महिला) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206289114724/06/2022
108 वित्त विभागश्रीम स्नेहल कृष्णकांत रेडकर, से.नि.आरोग्य सेवक (म) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206249114624/06/2022
109 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीओशीवळे नारकरवाडी रस्ता खडीकरण करणे ता. राजापूर202207019107124/06/2022
110 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीअंत्रवली मुख्य रस्ता ते अंत्रवली मज्जिद ते मुसा मुल्ला घरापर्यंत पाखाडी बांधणे ता.संगमेश्वर202207019107324/06/2022
111 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे ताम्हनाळे येथील रामेश्वर मंदिराकडे जाणारा रस्ता खडीकरण करणे ता.संगमेश्वर202207079107824/06/2022
112 वित्त विभागश्री पांडूरंग सखाराम येलवे, सेवानिवृत्त परिचर यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206239114523/06/2022
113 बांधकाम विभाग - चिपळूणउपकेंद्र तुळशी नवीन इमारत बांधणे ता. मंडणगड जि.रत्नागिरी202206239119323/06/2022
114 वित्त विभागश्री चंद्रकांत तुकाराम मांडवकर,रस्ता कामगार यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206229114222/06/2022
115 वित्त विभागश्रीम वैशाली विकास दळवी, से.नि.आरोग्य सेवक (म ) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206229114322/06/2022
116 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे तेऱ्ये गोपाळवाडी येथे अंतर्गत पाखाडी व गटार बांधणे ता.संगमेश्वर202206299106722/06/2022
117 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकडवई बाजारपेठ रस्त्याला बंदिस्त गटार बांधणे ता.संगमेश्वर202206299106822/06/2022
118 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकडवई घोसाळकरवाडी स्मशानभुमीकडे जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202206299106922/06/2022
119 वित्त विभागश्री सुभाष महादेव यादव, सेवानिवृत्त विस्तार अधिकारी शिक्षण यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206239114422/06/2022
120 वित्त विभागश्री चंद्रकांत पुनाजी जानस्कर,पदवीधर प्राथमिक शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206219114021/06/2022
121 वित्त विभागश्रीम हसिना जाकिरहुसैन पिरजादे, सेवानिवृत्त उपशिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206229114121/06/2022
122 सामान्य प्रशासनबदलीचे ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.(श्री प्रशांत राऊत)202206219104521/06/2022
123 सामान्य प्रशासनअर्जित रजा मंजूर करणेबाबत श्री तुकाराम जाधव, गट विकास अधिकारी मग्रारोहयो202206209104420/06/2022
124 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. शरद बाबू मोहिते ता. चिपळूण202206209104520/06/2022
125 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 वीज पंप खरेदीचे देयक श्री. अनिल सखाराम मोरे ता. खेड202206209104620/06/2022
126 बांधकाम विभाग - चिपळूणखामशेत पारदळेवाडी येथे धोबीघाट बांधणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206219118520/06/2022
127 बांधकाम विभाग - चिपळूणजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा विरसई येथे तीन नवीन वर्गखोल्या बांधणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202206229119020/06/2022
128 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. सुरेखा सतीश घावट, व स यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र 4773 दिनांक 20/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206159106920/06/2022
129 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. सोनाली सुरेश कदम, व स यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र 4772 दिनांक 20/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206159107020/06/2022
130 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीआंगवली सोनारवाडी बौध्दवाडी येथे साकव बांधणे ता.संगमेश्वर202206229106517/06/2022
131 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीनिवळी जाकादेवी मुख्य रस्ता ते आखाडे यांच्या घराकडे जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202206229106617/06/2022
132 वित्त विभागश्री कृष्णकांत मोरलिंग जंगम, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206179113817/06/2022
133 वित्त विभागश्री प्रविण कृष्णा जाधव,उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206209113917/06/2022
134 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कर्दे मधलीवाडी शंकर मंदिरकडे जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. दापोली जि. रत्नागिरी202206219118317/06/2022
135 बांधकाम विभाग - चिपळूणसाखरोळी मोरेवाडी रस्त्याला 90 मि. संरक्षण भिंत बांधणे ग्रा.मा.268 ता. खेड जि. रत्नागिरी202206219118417/06/2022
136 वित्त विभागश्रीम अश्विनी अनंत शिंदे, से.नि.उश्रे मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206179113717/06/2022
137 सामान्य प्रशासनश्री. हलकट्टी, कनिष्ठ सहाय्यक, राजापूर यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणे बाबत202206179103816/06/2022
138 सामान्य प्रशासनश्री. लोहकरे कनिष्ठ सहाय्यक, गुहागर यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणे बाबत202206179103916/06/2022
139 सामान्य प्रशासनश्री. विजय धर्मराज चव्हाण, कनिष्ठ सहाय्यक, राजापूर यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणे बाबत202206179104016/06/2022
140 सामान्य प्रशासनश्रीम. दिपीका कचवे, कनिष्ठ सहाय्यक, लांजा यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणे बाबत202206179104116/06/2022
141 सामान्य प्रशासनश्रीम. रमेश लाकाळ, कनिष्ठ सहाय्यक, गुहागर यांना आंतरजिल्हा बदलीने कार्यमुक्त करणे बाबत202206179104216/06/2022
142 वित्त विभागश्री अरूण तुकाराम मोहिते, से.नि.पद शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206169113516/06/2022
143 वित्त विभागश्रीम वंदना विलास डंबे,उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206169113616/06/2022
144 बांधकाम विभाग - चिपळूणसाखरोळी मोरेवाडी रस्ता कि.मी. 0/00 ते 0/150 डांबरीकरण करणे ता. खेड जि. रत्नागिरी202206209118016/06/2022
145 बांधकाम विभाग - चिपळूणजिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा शिरगांव बागवेवाडी येथे दोन नविन वर्गखोल्या बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206209118216/06/2022
146 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे साखरोळी गवळवाडी येथे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकी जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे ता. खेड जि. रत्नागिरी202206179117516/06/2022
147 बांधकाम विभाग - चिपळूणकालुस्ते खुर्द मजरेकाशी जांभुळकोंड ते वडपाल रस्ता मदरसाजवळ रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206179117616/06/2022
148 बांधकाम विभाग - चिपळूणता. दापोली मौजे उन्हवरे येथील गरम पाण्याचा कुंड परिसर सुशोभिकरण करणे ता. दापोली जि. रत्नागिरी202206179117716/06/2022
149 बांधकाम विभाग - चिपळूणवणंद येथील मेनरोड कांगणेवाडी दत्ता कांगणे यांचे घराजवळ संरक्षक भिंत बांधणे ता. दापोली202206179117816/06/2022
150 बांधकाम विभाग - चिपळूणपांगारी तर्फे हवेली बालेपीर ते पायरी भोईवाडी जेट्टी पर्यंत रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179117916/06/2022
151 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. विरेश राजाराम खानविलकर, क प्र अ यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र 4721 दिनांक 16/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली 202206239107316/06/2022
152 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्रा.आ.केंद्र वावे येथे कर्मचारी निवासस्थान दुरूस्ती करणे ता. खेड जि. रत्नागिरी202206169115915/06/2022
153 बांधकाम विभाग - चिपळूणवालोटी, आंबेडेवाडी कदमवाडी विहीरीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर साकव बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169116015/06/2022
154 बांधकाम विभाग - चिपळूणकालुस्ते खु. जामियानगर येथे साकव बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169116115/06/2022
155 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे डेरवण सुतारवाडी ते तटकरीवाडी वाया पुरातन मारूती मंदिर रस्ता सौ.लता गुजर यांच्या घरापासून डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169116215/06/2022
156 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्राथमिक आरोग्य केंद्र ओणी येथे अंतर्गत रस्ता डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202206169105915/06/2022
157 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीओणी श्री.विमलेश्वर मंदिर ते श्री.नवलाई मंदिर रस्ता सिमेंट कॉक्रीट करणे ता.राजापूर202206169106015/06/2022
158 बांधकाम विभाग - चिपळूणकोळवली निळीचीवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे ता. गुहागर जि.रत्नागिरी202206169115615/06/2022
159 बांधकाम विभाग - चिपळूणशिरगांव बाजारपेठ ते निगुडवाडी रस्त्यावर श्रीधर शिंदे यांच्या शेताजवळ साकव बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169115715/06/2022
160 बांधकाम विभाग - चिपळूणकुशिवडे चिंचवाडी डिकेवाडी येथे अंगणवाडी इमारत बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169115815/06/2022
161 वित्त विभागश्रीम सादिका सलीम इब्जी,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206169113415/06/2022
162 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकोदवली पळसमकरवाडी येथे साकव बांधणे ता.राजापूर202206179106315/06/2022
163 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे मळण सहाण ते गणपती मंदिर रस्ता (मळण निवोशी पालशेत रोड ग्रा.मा. 19) खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. गुहागर202206179117215/06/2022
164 बांधकाम विभाग - चिपळूणमळण मुख्य रस्ता ते पाटीलवाडी मार्गे आलीमवाडी जोडरस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179117415/06/2022
165 सामान्य प्रशासनपदोन्नतीचे ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत.श्री सुशांत पाटील, सहा गट विकास अधिकरी पं स खेड202206159103715/06/2022
166 वित्त विभागश्री उध्दव आत्माराम साळवी, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206159113115/06/2022
167 वित्त विभागश्री गणेश धाकू कदम से.नि.पद शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206159113215/06/2022
168 वित्त विभागश्रीम अमृता अनिल पुरोहित,पदवीधर प्राथमिक शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206159113315/06/2022
169 सामान्य प्रशासनउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गात पदोन्नती झालेल्या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. (श्री. अमोल भोसले, गट विकास अधिकारी, पं.स.गुहागर ) 202205259103315/06/2022
170 सामान्य प्रशासनउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गात पदोन्नती झालेल्या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. (श्री. सागर पाटील, गट विकास अधिकारी, पं.स.राजापूर ) 202205259103415/06/2022
171 कृषी विभागश्रीम. धनश्री संजय सांवत, क.सहा (लेखा) कृषि विभाग,जि.प.रत्नागिरी यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश202206149104314/06/2022
172 वित्त विभागश्रीम जयश्री दिलीप मोहिते,पदवीधर प्राथमिक शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206149112914/06/2022
173 वित्त विभागवित्त विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी अधिनस्त कनिष्ठ लेखाधिकारी पदावरुन सहाय्यक लेखाधिकारी पदावर पदोन्नती आदेश, दिनांक 14 जून 2022202206149113014/06/2022
174 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे वालोपे मुंबई गोवा हायवे रोड ते रवी केळकर घर रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण202206149114114/06/2022
175 बांधकाम विभाग - चिपळूणकोकरे भराडामंदीर ते ओझरवाडी रस्ता ग्रामा 301 कि.मी.0/0 ते 0/175 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण202206149114214/06/2022
176 बांधकाम विभाग - चिपळूणआगवे आंबतखोल सिमा ते गट क्र.564 पर्यंत रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण202206149114314/06/2022
177 बांधकाम विभाग - चिपळूणखवटी बौध्दवाडी रस्ता ग्रामा 450 डांबरीकरण करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202206149114414/06/2022
178 बांधकाम विभाग - चिपळूणकामथे माटेवाडी रस्ता ग्रामा 9 कि.मी.0/510 ते 0/735 डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202206149114514/06/2022
179 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे आपेडे लंबाडेवाडी रस्ता तयार करणे ता.खेड, जि.रत्नागिरी202206149114614/06/2022
180 बांधकाम विभाग - चिपळूणओवळी ग्रामपंचायत कार्यालय सभामंडप बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202206149114714/06/2022
181 वित्त विभागश्रीम श्रध्दा मोहन बिर्जे,परिचर यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206149112814/06/2022
182 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. रमेश महारु पवार, व स यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र 4636 दिनांक 14/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206109106714/06/2022
183 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमुदतवाढ आदेश – चाफे येथील श्री.शंकर मांजरेकर यांचे घराजवळ साकव बांधणे ता.रत्नागिरी202206149103514/06/2022
184 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमोरोशी मिरासवाडी मोरी बांधकाम करणे ता.राजापूर202206169105814/06/2022
185 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमाभळे जाधववाडी येथे साकव (कॉजवे) बांधणे ता.संगमेश्वर202206179106113/06/2022
186 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे सावर्डे अडरेकर मोहल्ला येथे नविन अंगणवाडी इमारत बांधणे ता.चिपळूण202206139113913/06/2022
187 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे मालदोली ग्रांगाई रस्ता मालदोली मोहल्ला मोहंमद सहीद लांबे यांच्या घराजवळ वळणावर संरक्षण भिंत बांधणे ता.चिपळूण202206139114013/06/2022
188 वित्त विभागश्री अशोक दिनकर हातिसकर,रस्ता कामगार यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206139112613/06/2022
189 वित्त विभागश्रीम प्रणिता प्रदिप कदम सेवानिवृत्त उपशिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206139112713/06/2022
190 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. सिद्धी सिद्धार्थ गावखडकर, व स यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र 4595 दिनांक 13/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206079106213/06/2022
191 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. संजय सदानंद नलावडे, क प्र अ यांची अर्जित रजा मंजूर आदेश जा क्र 4612 दिनांक 13/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206099106613/06/2022
192 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. विरश्री विजय बेटकर, क स यांची अर्जित रजा मंजूर आदेश जा क्र 4600 दीनांक 13/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206079106113/06/2022
193 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. अभिनव प्रमोद शेटे, क स अर्जित रजा आदेश जा क्र 4597 दिनांक 13/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात aali202206079106013/06/2022
194 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. किशोर नामदेव रोडे, व स यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र 4637 दिनांक 10/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206109106810/06/2022
195 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे नरवण फटकरेवाडी ते प्रभाकर जाधव घर रस्ता करणे (स्मशानभुमीकडे जाणारा रस्ता) ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179116610/06/2022
196 बांधकाम विभाग - चिपळूणअंजनवेल भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी जि.प.आदर्श आंतरराष्ट्रीय शाळा अंजनवेल (मराठी माध्यम) शाळेला कंपाऊंड वॉल बांधणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179116710/06/2022
197 बांधकाम विभाग - चिपळूणअसगोली विठ्ठल मंदिर ते धोंडु जोशी घर रस्ता डांबरीकरण करणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179116810/06/2022
198 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे वरवेली रस्ता ग्रा.मा. क्र. 5 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179116910/06/2022
199 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे चिवेली महादेव शिर्के यांच्या घराकडे जाणारा वाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206179117010/06/2022
200 बांधकाम विभाग - चिपळूणवाकी पुर्ववाडी पालपेणे रस्ता तयार करणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179117110/06/2022
201 बांधकाम विभाग - चिपळूणपाटपन्हाळे मुख्य रस्त्यापासून तेलीवाडी गुरववाडी जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. गुहागर जि.रत्नागिरी202206179116310/06/2022
202 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे हेदवी मेनरोड ते हनुमानवाडी खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179116410/06/2022
203 बांधकाम विभाग - चिपळूणअसगोली हुंबरवाडी रस्ता कि.मी. 0/0 ते 3/350 डांबरीकरण करणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206179116510/06/2022
204 बांधकाम विभाग - चिपळूणनांदगांव खुर्द बौध्दवाडी येथे रिटेनिंगवॉल बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169115510/06/2022
205 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे जालगांव भैरी मंदीर परिसर येथे पेव्हर ब्लॉक बसविणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202206229118610/06/2022
206 बांधकाम विभाग - चिपळूणआदर्शगांव विरसई येथील स्मशानभूमीचे नुतनीकरण करणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202206229118710/06/2022
207 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्राथमिक आरोग्य केंद्र फणसु मुख्य इमारत दुरुस्ती करणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202206229118810/06/2022
208 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कुडावळे देवखोलवाडी येथे सभामंडप बांधणे ता.दापोली, जि.रत्नागिरी202206229118910/06/2022
209 वित्त विभागश्रीम शर्मिला पांडुरंग कदम,आरोग्य सेवक महिला यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206109112309/06/2022
210 वित्त विभागश्रीम विजया राजाराम महाडिक,परिचर यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206109112409/06/2022
211 वित्त विभागश्रीम स्नेहल शरदचंद्र जाधव, से.नि. आरोग्य सेवक( म) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206109112509/06/2022
212 वित्त विभागश्री दिपक गोविंद लाखण,कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206099112109/06/2022
213 वित्त विभागश्रीम मधुरा सूर्यकांत सरदेसाई,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206099112209/06/2022
214 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीओझरे बु.बौध्दवाडी येथे साकव बांधणे ता.संगमेश्वर202206149105009/06/2022
215 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसायले बौध्दवाडी येथे साकव बांधणे ता.संगमेश्वर202206149104909/06/2022
216 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे बामणोली करंडेवाडी रस्ता येथील बावनदीवर फूटब्रीज (साकव) बांधणे ता.संगमेश्वर202206149105109/06/2022
217 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकरंजारी ते देवळे घागरेवाडी जोड रस्ता डांबरीकरण करणे (ग्रामा 105) ता.संगमेश्वर202206149104708/06/2022
218 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्राथमिक आरोग्य केंद्र वांद्री येथे बहुउददेशीय सभागृह बांधणे ता.संगमेश्वर202206149104808/06/2022
219 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. सुनयना राजेश सावंत, व. स ले यांची अर्जित रजा जा क्र 4665 दिनांक 8/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206089106508/06/2022
220 बांधकाम विभाग - चिपळूणउपकेंद्र कालुस्ते नवीन इमारत बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206099112808/06/2022
221 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कालुस्ते उगवतीवाडी व मधलीवाडीकडे जाणारा कालेटी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206099113008/06/2022
222 बांधकाम विभाग - चिपळूणसाखरोळी जाखमाता मंदिराकडे जाणारा रस्त्यावर साकव बांधणे ता. खेड जि. रत्नागिरी202206099113108/06/2022
223 बांधकाम विभाग - चिपळूणजि.प.प्राथमिक शाळा पिंपळी बु. नुराणी मोहल्ला उर्दु ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी येथे एक नविन वर्गखोली बांधणे202206099113208/06/2022
224 बांधकाम विभाग - चिपळूणपिंपळी बुद्रुक नुराणी मोहल्ला अंगणवाडी इमारत बांधणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202206099113408/06/2022
225 सामान्य प्रशासनउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संवर्गात पदोन्नती झालेल्या ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत. श्री. नरेंद्र रेवंडकर, गट विकास अधिकारी, पं.स.संगमेश्वर202206089103608/06/2022
226 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीगावखडी मुसलमानवाडी खेडेकरवाडी शिवगणवाडी नानरकरवाडी पवारवाडी (ग्रामा 134) किमी 1/0 ते 2/200 रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202206149104607/06/2022
227 बांधकाम विभाग - चिपळूणदळवटणे येथील रस्ता डांबरीकरण करणे ता. चिपळुण202206079110707/06/2022
228 कृषी विभागश्री. गोविंदवार, स.प्र.अ. कृषि विभाग,जि.प.रत्नागिरी यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश202206079104107/06/2022
229 कृषी विभागश्री. मोहन हरी कांबळे , सलेअ,कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचा अर्जित रजा मंजूरी आदेश202206069104006/06/2022
230 सामान्य प्रशासनसहा गट विकास अधिकारी, पं स दापोली व सहा गट विकास अधिकारी, पं स मंडण्गड या पदाचा कार्यभार देणेबाबत.202206069103506/06/2022
231 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. साधना शांताराम रणसे, हवालदार यांची परिवर्तीत रजा आदेश जा क्र 4467 दिनांक 6/6/2022 अन्वये रजा मंजूर करण्यात आली202206049105806/06/2022
232 वित्त विभागश्री विनायक केशव जुवेकर, से.नि.ग्रामविकास अधिकारी यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206069111606/06/2022
233 वित्त विभागश्रीम वर्षा चंद्रशेखर रेवतकर, सेवानिवृत्त उपशिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206069111806/06/2022
234 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजावडे नामयेवाडी ते कातळवाडी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ग्रामा 118 किमी 2/400 ते 3/00 ता.लांजा202206149104206/06/2022
235 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीहातीव हरपुडे मुख्य रस्त्यावर हातीव बौध्दवाडी येथे साकव (कॉजवे ) बांधणे ता.संगमेश्वर202206149104306/06/2022
236 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीटिके चाळकेवाडी स्मशानभूमीकडे जाणारा रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202206149104406/06/2022
237 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीवेरवली बु.डोळसवाडी (बसक पर्यंत) ते तळेकरवाडी पाखाडी बांधणे ता.लांजा202206149104506/06/2022
238 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीनाखरे खांबट मुख्य रस्ता ते पाथेरे सॉयिक मार्गे मवळंगे मांडवकरवाडीकडे जाणारा रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202206149104003/06/2022
239 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमावळंगे महाकाली मंदिराकडील रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202206149104103/06/2022
240 बांधकाम विभाग - चिपळूणखेर्डी वरचीपेठ संस्कृती हॉल ते मदन शेट्ये यांच्या घरापर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206089112303/06/2022
241 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकळंबस्ते मुस्लिममोहल्ला येथे नविन अंगणवाडी इमारत बांधणे ता.संगमेश्वर202206229106403/06/2022
242 कृषी विभागकृषि विभागाकडील कार्यालयीन वापराकरीता लागणा-या कापडी पिशव्याचे दयेक202206029103902/06/2022
243 वित्त विभागश्रीम अनुराधा कृष्णकांत सावंत,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206039111502/06/2022
244 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकामाचे मुदतवाढ आदेश - मांजरे जंगलदेव ते चंदरकरवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202206079102702/06/2022
245 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकामाचे मुदतवाढ आदेश - मांजरे नवेंदर ब्रीज रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202206079102802/06/2022
246 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. मृणाली मंगेश जाधव, व स ले यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र 4310 दिनांक 1/6/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206019104701/06/2022
247 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. संजय रामचंद्र धोत्रे ता. मंडणगड202206019103801/06/2022
248 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजि.प.प्राथमिक शाळा करबुडे धनावडेवाडी येथे एक नविन वर्गखोली इमारत बांधकाम करणे ता.जि.रत्नागिरी202206149103701/06/2022
249 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्रा.आ.केंद्र माखजन खिडक्यांना स्लायडिंग करणे पी.एम.रुम लाईट व्यवस्था व वैदयकीय अधिकारी निवासस्थान दुरुस्ती करणे ता.संगमेश्वर202206149103801/06/2022
250 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे विल्ये शेंगाळेवाडी येथील प्रकाश केरु परवडी ते वाडीत जाणारा रस्ता करणे ता.राजापूर202206149103901/06/2022
251 वित्त विभागकै प्रकाश चोखा कांबळे, अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे प्रकरण202205319110531/05/2022
252 वित्त विभागश्री नथुराम सिताराम लांबे, सेवानिवृत्त अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205319110631/05/2022
253 कृषी विभागकृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी लेखाशिर्ष 2401-2442 माहे मे 2022 आदा जून 2022 वेतन देयक अनुदान आदेश202205319103731/05/2022
254 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्रवासभत्ता देयक आदेश श्री.मंगेश भिवाजी भागवत,हवालदार202205319110231/05/2022
255 वित्त विभागश्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम गानू,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205319110730/05/2022
256 आरोग्य विभागविभागीय/शासन स्तरावर प्रलंबित प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्याकरीता समन्वय अधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबत.202205309100230/05/2022
257 वित्त विभागश्री जगदीश शांताराम आंबुलकर,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205309110230/05/2022
258 वित्त विभागश्री नारायण रामचंद्र खेडेकर,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205309110330/05/2022
259 वित्त विभागश्री काशिनाथ यशवंत गोताड,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205319110430/05/2022
260 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. गिरीधर विनोद कुबल, क स यांची अर्जित रजा मंजूर आदेश जा क्र 4208 दिनांक 30/5/2022 आदेश अन्वये मंजूर करण्यात आली202205309104230/05/2022
261 वित्त विभागश्रीम सविता पर्शुराम सुर्वे,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205309109930/05/2022
262 वित्त विभागश्री आत्माराम दौलत लाड,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206019111030/05/2022
263 वित्त विभागश्रीम. वैशाली गणेश गोडबोले, से.नि.अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205309110030/05/2022
264 वित्त विभागश्री सुभाष गोविंद राणे,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206029111330/05/2022
265 वित्त विभागश्री तानाजी महादेव घवाळी,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202206039111430/05/2022
266 शिक्षण विभाग - प्राथमिकShri संदीप हरिश्चंद्र पवार, व स यांची परिवरतीत रजा आदेश जा क्र4203 दिनांक 30/5/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206089106430/05/2022
267 बांधकाम विभाग - चिपळूणसुसेरी नं.1 येथील शाळा ते दयाळ फाटा गटार व रस्ता काँक्रीटीकरण करणे ता. खेड जि. रत्नागिरी202206169115430/05/2022
268 सामान्य प्रशासनपदोन्नतीचे ठिकाणी हजर होणेसाठी कार्यमुक्त करणेबाबत ( श्रीम सुवर्णा बागल)202207069105030/05/2022
269 वित्त विभागश्री गोविंद शांताराम लांघी, सेवानिवृत्त उश्रे मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205289108428/05/2022
270 वित्त विभागश्री शिवाजी गोपाळ हातणकर,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205289108527/05/2022
271 वित्त विभागश्री बबन भिकाजी सावंत,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205289108627/05/2022
272 वित्त विभागश्रीम रेाहीणी रमेश साळवी,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205289108727/05/2022
273 वित्त विभागश्री मेाहन नारायण खानविलकर,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205299109127/05/2022
274 वित्त विभागश्री गजानन विठोबा गुरव,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205299109227/05/2022
275 वित्त विभागश्री रविंद्र अनंत गिते,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205299109527/05/2022
276 वित्त विभागश्री किशोर वासुदेव मोहित,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205309109827/05/2022
277 वित्त विभागश्रीम श्वेता उदयकुमार संसारे,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205279107627/05/2022
278 वित्त विभागश्री प्रकाश शांताराम लोखंडे, सेवानिवृत्त परिचर यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205279107727/05/2022
279 वित्त विभागश्री सिताराम दत्तात्रय पानवलकर,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205279107827/05/2022
280 वित्त विभागश्री जनार्दन राजाराम रुमडे,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205279107927/05/2022
281 वित्त विभागश्री प्रकाश रामचंद्र मुळये,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205279108027/05/2022
282 वित्त विभागश्री रमाकांत पांडुरंग बावडेकर,रस्ता कामगार यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205289108127/05/2022
283 वित्त विभागश्री चंद्रकांत नागेश आलीम,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205289108227/05/2022
284 वित्त विभागश्री सुनिल गणपत भोसले सेवानिवृत्त केंद्र प्रमुख यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205289108327/05/2022
285 वित्त विभागकै वंदना विठोबा कुवळेकर, अप्रशिक्षित उपशिक्षक कुटुंब निवृत्ती वेतन202205309110127/05/2022
286 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजैतापूर मांजरेकरवाडी दादर ते बाजारपेठ पर्यंत जाणारा रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202206039102527/05/2022
287 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे चाफेट शिंदेवाडी ते दुर्गादेवी मंदिर येथील नदीवर साकव बांधणे ता.लांजा202206039102627/05/2022
288 बांधकाम विभाग - चिपळूणसाखरोळी भुवडवाडी मधलीवाडी ग्रामा 268 रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.खेड202206079111127/05/2022
289 बांधकाम विभाग - चिपळूणकळंबट घवाळवाडी अंगणवाडी इमारत बांधणे ता.चिपळूण202206079111227/05/2022
290 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कोरेगांव बेलवाडी गणेशमंदिर रस्ता डांबरीकरण करणे ता. खेड जि. रत्नागिरी202206169115327/05/2022
291 सामान्य प्रशासनप्रशासकीय बदलीने कार्यमुक्त करणे बाबत202206209104327/05/2022
292 बांधकाम विभाग - चिपळूणधामणी पालित्राकोंड रस्ता ग्रा.मा. 173 कि.मी. 1/00 ते 1/500 डांबरीकरण करणे ता. खेड जि.रत्नागिरी202206169115026/05/2022
293 बांधकाम विभाग - चिपळूणतळसर खालची बौध्दवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169115126/05/2022
294 बांधकाम विभाग - चिपळूणसुसेरी रोहिदासवाडी बौध्दवाडी रस्ता मजबुतीकरण करणे ता. खेड, जि. रत्नागिरी202206169115226/05/2022
295 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम धनश्री धर्मनंदा कांबळे, क स यांची अर्जित रजा जा. क्र 4145 दिनांक 26/5/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202206079105926/05/2022
296 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीडावखोल मुख्य रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202206039102226/05/2022
297 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीबोंडये गिरजादेवी रस्त्यावर साकव (कॉजवे) बांधणे ता.संगमेश्वर202206039102326/05/2022
298 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीहरपुडे भेरेवाडी ते स्मशानभूमी रस्त्सावर साकव (कॉजवे) बांधणे ता.संगमेश्वर202206039102426/05/2022
299 वित्त विभागश्रीम राजलक्ष्मी मुकूंद गांगण,विस्तार अधिकारी शिक्षण यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205269106926/05/2022
300 वित्त विभागश्री दिलीपकुमार हरीभाऊ वाईकर, से.नि.अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205269107026/05/2022
301 वित्त विभागश्री विजय धोंडू फटकरे,विस्तार अधिकारी शिक्षण यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205269107126/05/2022
302 वित्त विभागश्रीम प्रज्ञा प्रभाकर करंबेळकर,पदवीधर प्राथमिक शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205269107226/05/2022
303 वित्त विभागश्री बाळू हरि निर्मळ, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205269107326/05/2022
304 वित्त विभागश्रीम शशिकला शशिकांत शिवलकर,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205269107426/05/2022
305 वित्त विभागश्रीम मनिषा मनोहर सुर्वे,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205269107526/05/2022
306 बांधकाम विभाग - चिपळूणदहिवली खु.पुनवतवाडी शाळा कासारवाडी रस्त्यावरील कळंअबा देवी मंदिर रस्त्यावर मोरी बांधणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206099112726/05/2022
307 बांधकाम विभाग - चिपळूणरोवले चर्मकारवाडी येथे साकव बांधणे ता. दापोली जि. रत्नागिरी202206099112926/05/2022
308 बांधकाम विभाग - चिपळूणअलोरे देऊळवाडी मुख्य रस्त्याला संरक्षण भिंत बांधणे ता.चिपळूण202206139113826/05/2022
309 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीआंवब घाटेवाडी समाजमंदिर इमारतीला वॉल कंपाऊंड बांधणे ता.संगमेश्वर202206149105326/05/2022
310 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. नागेश कमलाकर बेर्डे, कनिष्ठलेखाधिकारी यांची अर्जित रजा आदेश जा क्र 4153 दिनांक 26/5/2022 अन्वये रजा मंजूर करण्यात आली202205239103626/05/2022
311 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. दिलीप दैलत, परिचर, अर्जित रजा जा क्र 4147 दिनांक 26/5/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202205249103726/05/2022
312 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. मकरंद परशुराम गुरव क स यांचा रजा मंजूर आदेश जा क्र 4149 दिनांक 26/5/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202205259103826/05/2022
313 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. नेताजी लक्ष्यण कांबळे, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी अर्जित रजा जा क्र 4150 दिनांक 26/5/2022 अन्वये मंजूर करण्यात aali202205259104026/05/2022
314 वित्त विभागश्रीम गीता गोविंद घाडे, से.नि.अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205259106225/05/2022
315 कृषी विभागश्री.वरक वाहनचालक, कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचे अर्जित रजा मंजूरी आदेश202205259103125/05/2022
316 कृषी विभागश्रीम.शामल आंबेरकर वरिष्ठ सहाय्यक (लि.), कृषि विभाग, जि.प.रत्नागिरी यांचे अर्जित रजा मंजूरी आदेश202205259103225/05/2022
317 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे आगवे आंबतखोल रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण, जि.रत्नागिरी202206089112425/05/2022
318 बांधकाम विभाग - चिपळूणभैरवगडाकडे दुर्गवाडी येथून जाणारा रस्ता मजबुतीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206089112525/05/2022
319 बांधकाम विभाग - चिपळूणनिवळी मुख्य रस्ता ते शंकर नाना यांच्या दुकानाजवळील पुलाला जोडरस्ता तयार करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206089112625/05/2022
320 वित्त विभागश्री रघुवीर गोविंद दळवी,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205259106325/05/2022
321 वित्त विभागश्री पांडूरंग महादेव साळवी, से.नि.मुख्या धापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205259106425/05/2022
322 वित्त विभागश्रीम अस्मिता महादेव मजगावकर,विस्तार अधिकारी शिक्षण यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205259106525/05/2022
323 वित्त विभागश्रीम स्नेहल दिवाकर प्रभू, से.नि.विस्तार अधिकारी शिक्षण यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205259106625/05/2022
324 वित्त विभागश्रीम अंजू आनंदा कोरवी, से.नि.उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205259106725/05/2022
325 वित्त विभागश्री अनंत श्रीपत आग्रे,उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205259106825/05/2022
326 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 जुनी विहिर दुरूस्तीचे देयक श्री. मनोहर अंबाजी कदम ता. चिपळूण202205259103625/05/2022
327 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदेवधे वरची सावंतवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.लांजा202206039102125/05/2022
328 बांधकाम विभाग - चिपळूणमु.पो. चिंचघर दस्तुरी शाळा सभागृह बांधणे ता. खेड जि. रत्नागिरी202206229119125/05/2022
329 बांधकाम विभाग - चिपळूणसाखरोळी जाखमाता मंदिर रस्ता करणे ता. खेड जि. रत्नागिरी202206229119225/05/2022
330 वित्त विभागश्रीम ज्योती दिपक वाडेकर,आरोग्य सहायक (म) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205249106024/05/2022
331 वित्त विभागश्रीम शिला श्रीधर मुंबरकर,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205249106124/05/2022
332 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. धोंडिराम गोविंद पवार ता. चिपळूण202205259103324/05/2022
333 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. मंगेश रत्नाकर जाधव ता. खेड202205259103424/05/2022
334 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. अनिल सखाराम मोरे ता. खेड202205259103524/05/2022
335 वित्त विभागश्रीम प्रियांका राजाराम जाधव,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205239105923/05/2022
336 वित्त विभागश्री संजय लक्ष्मण सपकाळ,कनिष्ठ अभियंता यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205239105823/05/2022
337 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. सुजाता प्रमोद कांबळे, व. स यांची अर्जित रजा मंजुरी आदेशजा क्र 4036 दिनांक 23/5/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202205119102123/05/2022
338 वित्त विभागश्रीम आशिकी विनायक खरात,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205209105320/05/2022
339 वित्त विभागश्री अनिल हरी दरडी, से.नि.ग्रामविकास अधिकारी यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205209105520/05/2022
340 वित्त विभागश्रीम भारती मधुकर सोळंकी,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205219105620/05/2022
341 वित्त विभागश्रीम शितल प्रकाश हळदणकर,अप्रशिक्षित उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205219105720/05/2022
342 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीमौजे बेलारी डंख ते वरची बौध्दवाडी पाण्याची टाकी पर्यंत रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर‍202206109103420/05/2022
343 बांधकाम विभाग - चिपळूणनिवळी वरची मराठवाडी येथे धोबीघाट बांधणे ता.चिपळूण202206139113620/05/2022
344 बांधकाम विभाग - चिपळूणनिवळी नायशी हदद तांबडपाल चिंचवाडी शाखेसह रस्ता ग्रामा 45 खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण202206139113720/05/2022
345 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कोकरे बानपाटवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169114820/05/2022
346 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कोकरे वीरवाडी डिकेवाडी रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण जि. रत्नागिरी202206169114920/05/2022
347 वित्त विभागश्री जनार्दन आप्पासाहेब कांबळे,आरोग्य सहायक (पु) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205199105019/05/2022
348 कृषी विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2022 विनंती बदल्यांचे आदेश श्री. सुनिल यशवंतराव गावडे विस्तार अधिकारी (कृषि) पं.स. चिपळुण202205189102919/05/2022
349 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. प्रमोद प्रभाकर माचीवले, कनिष्ठ सहाय्यक अर्जित रजा जा. क्र.3981 दिनांक 19.5.2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202205239103419/05/2022
350 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्री. नागेश नामदेव पडावे, वरिष्ठ सहाय्यक अर्जित रजा आदेश जा क्र 3982 दिनांक 19/5/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202205239103519/05/2022
351 वित्त विभागश्रीम स्नेहा राजेंद्र लांजेकर कुटुंब निवृत्ती वेतन धारक202205189104618/05/2022
352 वित्त विभागश्री शफिक हसन चिमांवकर, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205189104718/05/2022
353 बांधकाम विभाग - चिपळूणश्री.ज्ञानेश्वर शामराव मेश्राम,शाखा अभियंता यांचे विनंती बदली आदेश 202205189100418/05/2022
354 बांधकाम विभाग - चिपळूणश्री.प्रसाद रमाकांत उरुणकर,शाखा अभियंता यांची विनंती बदली आदेश202205189100518/05/2022
355 बांधकाम विभाग - चिपळूणश्री.नरेश हरिशचंद्र उत्तेकर,चौकीदार यांची विनंती बदली आदेश202205189100618/05/2022
356 वित्त विभाग श्री अशोक राजाराम भुवड, से.नि.मुख्या धापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण 202205189104818/05/2022
357 पशुसंवर्धन विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2022 विनंती बदल्यांचे आदेश.. संवर्ग :- पशुधन पर्यवेक्षक श्री.संदिप सुरेश खरात, पशुवैदयकीय दवाखना सागवे,ता.राजापूर202205199100418/05/2022
358 वित्त विभागश्री दिनेश दत्तात्रय बिर्जे, से.नि.क.सहा (लेखा)यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205199104918/05/2022
359 वित्त विभागसर्वसाधारण बदल्या सन -2022 श्री. नितीन शांताराम तांबे, सहाय्यक लेखाधिकारी प्रशासकीय बदली आदेश202205189104318/05/2022
360 वित्त विभागसर्वसाधारण बदल्या सन -2022 श्री. उदय लक्ष्मण खामकर, कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) विनंती बदली आदेश202205189104418/05/2022
361 शिक्षण विभाग - प्राथमिकप्रशासकीय बदली आदेश रायचंद्र हरिदास गळवे202205189102918/05/2022
362 शिक्षण विभाग - प्राथमिकविनंती बदली आदेश श्री. नरेंद्र धर्माजी गावंड202205189103018/05/2022
363 शिक्षण विभाग - प्राथमिकविनंती बदली आदेश श्री. विनोद माणिक सावंग 202205189103118/05/2022
364 वित्त विभागश्रीम शितल सुनिल पाटील,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205189104518/05/2022
365 महिला व बालकल्याण विभागमहिला व बाल विकास विभागाकडील प्रशासकीय बदली आदेश श्रीम.स्वाती गाडे, पर्यवेक्षिका202205189100318/05/2022
366 महिला व बालकल्याण विभागमहिला व बाल विकास विभागाकडील प्रशासकीय बदली आदेश श्रीम.तृप्ती आलीम, पर्यवेक्षिका202205189100418/05/2022
367 महिला व बालकल्याण विभागमहिला व बाल विकास विभागाकडील विनंती बदली आदेश श्रीम.रोशनी पेजे, पर्यवेक्षिका202205189100518/05/2022
368 कृषी विभागसर्वसाधारण बदल्या सन 2022 प्रशासकीय बदल्यांचे आदेश श्री. सर्जेराव आनंदराव कांबळे, विस्तार अधिकारी (कृषि) पं.स. गुहागर202205189102818/05/2022
369 वित्त विभागश्री चंद्रकांत रत्नू खापरे, से.नि.उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205199105118/05/2022
370 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना प्रशासकीय मंजूरी आदेश देणे बाबत.202205189102418/05/2022
371 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना कार्यारंभ आदेश देणे बाबत.202205189102618/05/2022
372 वित्त विभागश्रीम प्रतिभा प्रभाकर निंबाळकर,पदविधर शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205189104218/05/2022
373 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसाखरपा बाजारपेठ रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202206149105418/05/2022
374 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपोमेंडी खुर्द बौध्दवाडी अंतर्गत रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202207019107518/05/2022
375 वित्त विभागश्रीम माधुरी गुणाजी पवार कुटुंब निवृत्ती वेतन202207069116918/05/2022
376 बांधकाम विभाग - चिपळूणपोफळी ऐनाचे तळे रस्ता ग्रामा 117 रस्त्याची दुरुस्ती करणे व आवश्यक त्या ठिकाणी संरक्षक भिंत बांधणे ता.चिपळूण202206079111917/05/2022
377 बांधकाम विभाग - चिपळूणपोमेंडी भक्त निवास येथे संरक्षण भिंत बांधणे ता.गुहागर202206079112017/05/2022
378 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे खामशेत कुंभारवाडी (कृष्णा पालकर घर ते हनुमानमंदीर) रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.गुहागर202206079112117/05/2022
379 बांधकाम विभाग - चिपळूणअनारी धनगरवाडी रस्त्यावर साकव/कॉजवे बांधणे ता.चिपळूण202206079111317/05/2022
380 बांधकाम विभाग - चिपळूणमुंबई गोवा हायवे (रामा क्र.66) उधळे ब्रु.ते ग्रामपंचायत रस्ता डांबरीकरण करणे ता.खेड202206079111417/05/2022
381 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे खामशेत गणेशवाडी ते साखरी ब्रुद्रुक सिमा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण (खामशेत गावातील हदद) ता.गुहागर202206079111617/05/2022
382 सामान्य प्रशासनश्रीम. शशिकला यशवंत पाटील, कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) विनंती बदली आदेश202205189102217/05/2022
383 सामान्य प्रशासनश्री. रोहित रजनीकांत राजापूरकर कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) विनंती बदली आदेश202205189102317/05/2022
384 सामान्य प्रशासनश्रीम. दिप्ती अभिजित मोडसिंग कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) विनंती बदली आदेश202205189102517/05/2022
385 सामान्य प्रशासनश्री. संतोष बाबाजी फुंदे कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) विनंती बदली आदेश202205189102617/05/2022
386 सामान्य प्रशासनश्री. गणेश श्रीपत आईनकर कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) विनंती बदली आदेश202205189102817/05/2022
387 सामान्य प्रशासनश्री. रोहिदास आंबो डुकले कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) विनंती बदली आदेश202205189102917/05/2022
388 सामान्य प्रशासनश्रीम. पूर्वा प्रशांत बापर्डेकर, क.सहा.प्रशासकीय बदली आदेश202205189101817/05/2022
389 सामान्य प्रशासनश्री. प्रशांत दामोदर गावडे. कनिष्ठ सहाययक (लि) प्रशासकीय बदली आदेश202205189101917/05/2022
390 सामान्य प्रशासनश्रीम.रशिला प्रभाकर किर उर्फ पूजा प्रसाद पाडळकर, कनिष्ठ सहाय्यक.प्रशासकीय बदली आदेश202205189102017/05/2022
391 सामान्य प्रशासनश्री. विजय धर्मराज चव्हाण, कनिष्ठ सहाय्यक.प्रशासकीय बदली आदेश202205189102117/05/2022
392 वित्त विभागश्री बालाजी गोपीनाथ राठोड, उपशिक्षक कुटुंब निवृत्ती वेतन202205179104117/05/2022
393 सामान्य प्रशासनसर्वसाधारण बदल्या सन 2022 विनंती बदल्यांचे आदेश.. संवर्ग :- व.सहा.(लि.) श्रीम.प्रतिक्षा गिरिधर इंगोले व.सहा. शिक्षण विभाग पंचायत समिती,लांजा.202205189101317/05/2022
394 सामान्य प्रशासनसर्वसाधारण बदल्या सन 2022 विनंती बदल्यांचे आदेश.. संवर्ग :- व.सहा.(लि.) श्री.विजय वासुदेव यादव व.सहा. पंचायत समिती,रत्नागिरी 202205189101417/05/2022
395 सामान्य प्रशासनश्री. बबन नथुराम आडविरकर, कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक), प्रशासकीय बदली आदेश202205189101617/05/2022
396 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना तांत्रिक मंजूरी आदेश देणे बाबत. 202205189102217/05/2022
397 सामान्य प्रशासनश्रीम. अर्चना सोपान टापरे, कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक), प्रशासकीय बदली आदेश202205189101717/05/2022
398 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. मनोहर सिताराम पवार ता. गुहागर202205129102017/05/2022
399 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. चिंतामण भिकू जाधव ता. मंडणगड202205129102117/05/2022
400 बांधकाम विभाग - चिपळूणदेर्दे भोईवाडी येथे साकव बांधणे ता. दापोली202205259103617/05/2022
401 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्राथमिक आरोग्य केंद्र पावस येथे कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्त करणे ता.रत्नागिरी202205219100913/05/2022
402 वित्त विभागश्रीम जयश्री नारायण शिंगाडे कुटुंब निवृत्ती वेतन धारक202205139103213/05/2022
403 वित्त विभागश्री मनोहर बाळू गराटे,उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205139103313/05/2022
404 वित्त विभागश्री सुरेश विश्राम होरंबे,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205149103413/05/2022
405 वित्त विभागश्रीम सुप्रिया बळीराम लाड, से.नि.आरोग्य सेवक (महिला) यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205159103513/05/2022
406 वित्त विभागश्री मेाहन गोविंद कदम, से.नि.पद शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205169103713/05/2022
407 वित्त विभागश्री अप्पासाहेब दादू माने, से.नि.उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205169103813/05/2022
408 कृषी विभागकृषि विभागाकडील दैनिक सागर पेपरचे माहे मार्च,एप्रिल चे मंजुरी देयकाबाबतचा आदेश202205109101613/05/2022
409 कृषी विभागकृषि विभागाकडील मा.कृषि विकास अधिकारी यांचे दालनातील A.C.दुरुस्ती देयक मंजुरी बाबतचा आदेश202205109101713/05/2022
410 कृषी विभागकृषि विभागाकडील ई-निविदा जाहिरातीचे रत्नागिरी टाईम्स चे सादिल देयक मंजुर करणेबाबत.202205109101813/05/2022
411 वित्त विभागश्री आनंदा निवृत्ती व्हटाळे, से.नि.कनिष्ठ अभियंता यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205139103013/05/2022
412 वित्त विभागश्री रविंद्र दत्तात्रय भागवत,विस्तार अधिकारी शिक्षण यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205139103113/05/2022
413 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकरंबेळे तर्फे देवळे धावडेवाडी स्टॉप ते धावडेवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202206109103213/05/2022
414 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीरीळ कळझोंडीकडे जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे ग्रामा 230 कि.मी.7/00 ते 7/700 ता.रत्नागिरी202206109103312/05/2022
415 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपुर्ये तर्फे देवळे सिडमवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202206149105512/05/2022
416 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसाखरपा खंडवाडी मोरी बांधणे ता.संगमेश्वर202206149105612/05/2022
417 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपुर्ये तर्फे देवळे ओझरवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202206149105712/05/2022
418 बांधकाम विभाग - चिपळूणमहालक्ष्मी जामसुद मुख्य रस्ता ते शिर बौध्दवाडी मोरेवाडी रस्त्यावरील अन्नपूर्णा नदीवर पूल बांधणे ता.गुहागर202206079111712/05/2022
419 बांधकाम विभाग - चिपळूणदहिवली बु.खाडेवाडी रस्त्यावरील मोरी (कॉजवे) साकव बांधणे ता.चिपळूण202206079111812/05/2022
420 बांधकाम विभाग - चिपळूणखामशेत मेन पोल्ट्री ते खामशेत शाळा रस्ता डांबरीकरण करणे ता.गुहागर202206079111512/05/2022
421 बांधकाम विभाग - चिपळूणमहालक्ष्मी जामसुत मुख्य रस्ता ते शिर बौध्दवाडी मोरेवाडी रस्या् वरील अन्नपुर्णा नदीवर पुल बांधणे ता. गुहागर जि. रत्नागिरी202206069110612/05/2022
422 बांधकाम विभाग - चिपळूणतुरंबव रामवाडी ते तुरंबव आंबिटगांव रस्‍ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.चिपळूण 202205309110112/05/2022
423 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपेट्रोल अग्रीम मंजूरी बाबत202205139100312/05/2022
424 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीतिवरे तर्फे देवळे बौध्दवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202205219101012/05/2022
425 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीदाभाळे बेलकरवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202205219101112/05/2022
426 वित्त विभागश्री दिपक महादेव केळकर,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205129102912/05/2022
427 वित्त विभागश्रीम नीता नंदकुमार यादव,उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205209105412/05/2022
428 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीचांदोर दोन आंबा ते वरची गोरेवाडी रस्ता तयार करुन डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202205209100612/05/2022
429 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीचोरवणे चव्हाणवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202205199100512/05/2022
430 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीकोतापूर करंबेळे फाटा ते अडी याला जोडणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.राजापूर202207019107412/05/2022
431 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्रजिमा 47 ते संगमेश्वर कसबा देवपाट रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे (ग्रामा 180) ता.संगमेश्वर202205219100811/05/2022
432 कृषी विभागखरीप हंगाम नियोजन बैठक दिनांक 13/05/2022 रोजी दुपारी 3.00 वाजता202205119101911/05/2022
433 वित्त विभागश्री सुभाष गोविंद कांबळे,परिचर यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205119102211/05/2022
434 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र3796 दिनांक,-11/5/2022 अन्वये श्री. अ अ. हमीद काझी, व स अर्जित रजा या आदेशन्वये मंजूर करण्यात आली202205119102211/05/2022
435 वित्त विभागश्री भिमराव रामचंद्र गवंडी, से.नि.सहा लेखाधिकारी यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205119102311/05/2022
436 वित्त विभागश्री नरेंद्र शंकर भुवड, से.नि.ग्रामविकास अधिकारी यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205119102411/05/2022
437 वित्त विभागवित्त विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी अधिनस्त कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावरुन वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावर पदोन्नती आदेश, दिनांक -11 मे 2022.202205119102511/05/2022
438 वित्त विभागश्री अभिमन्यू अर्जुन शेडगे,पद शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205119102611/05/2022
439 वित्त विभागश्री हरिश्चंद्र लक्ष्मण राऊत,मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205129102711/05/2022
440 कृषी विभागश्री. अजय शेंडे, कृषि विकास अधिकारी यांचे रजा मंजूरीबाबतचे आदेश व कार्यभार हस्तांतरण आदेश202205069101211/05/2022
441 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीप्रा.आ.केंद्र साटवली कर्मचारी निवासस्थान दुरुस्ती करणे ता.लांजा202205279101511/05/2022
442 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीजि.प.शाळा धामणी सुशोभिकरण (एक वर्गखोली इमारत) बांधकाम करणे ता.संगमेश्वर202205279101611/05/2022
443 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीटेभ्ये आडकरवाडी रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202206149105210/05/2022
444 वित्त विभागश्री मनोहर बाळकृष्ण सावंत,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205109101910/05/2022
445 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा क्र. रजिप /शिक्षण /अ.3/3723/दिनांक.10.05.2022 अन्वये श्री. प्रकाश यशवंत जाधव, परिचर, अर्जित रजा या आदेशानुसार मंजूर करण्यात आली202205109102010/05/2022
446 वित्त विभागश्री प्रकाश धकटू गुरव,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205109102110/05/2022
447 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीभडकंबा बनेवाडी रस्ता मजबूतीकरण व डांबरीकरण करणे ता.संगमेश्वर202205219101210/05/2022
448 वित्त विभागश्री विलास काशिराम गमरे सेवानिवृत्त चैाकीदार202205099101209/05/2022
449 वित्त विभागश्रीम धनश्री उदयराव कुलकर्णी से.नि.विस्तार अधिकारी शिक्षण202205099101309/05/2022
450 वित्त विभागश्री शांताराम महादेव भिसे,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205099101409/05/2022
451 वित्त विभागश्री दिनकर शंकर लाटकर, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205099101509/05/2022
452 वित्त विभागश्री दिनेश रमाकांत वेदक, से.नि.पद शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205099101609/05/2022
453 वित्त विभागश्रीम कविता दत्तात्रय मराठे, , से.नि.उपशिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205099101709/05/2022
454 वित्त विभागश्री सुरेश गोपाळ बाईत,पदवीधर प्राथमिक शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205099101809/05/2022
455 वित्त विभागश्री हरिश्चंद्र सोपान घुणे, से.नि.पद शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205069101106/05/2022
456 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र. रजिप/3626/दिनांक 6/5/2022 अन्वये श्री.दिलीप कृष्णा गुरव,परिचर अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली आहे202204279100706/05/2022
457 वित्त विभागश्री विजय पांडुरंग महाकाळ,कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205069100906/05/2022
458 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीखानू गावडेवाडी अंतर्गत कृष्णा सुवारे यांच्या घरापर्यंतचा रस्ता डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202206149103606/05/2022
459 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीसाठरे सावंतवाडा येथील रस्त्याच डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202206039101805/05/2022
460 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीउमरे गावमंदिराकडे जाणारा रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे ता.रत्नागिरी202206039101905/05/2022
461 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीटिके कांबळेवाडी नवलाई मंदिर रस्ता तयार करणे ता.रत्नागिरी202206039102005/05/2022
462 वित्त विभागश्रीम वैशाली धोंडीराम दाभोळकर,सफाई कामगार यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205209105205/05/2022
463 वित्त विभागश्री चंद्रशेखर प्रभाकर सरदेशपांडे,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205049100704/05/2022
464 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र. रजिप /शिक्षण /3512/दिनांक 2/5/2022 अन्वये श्री.गिरीधर विनोद कुबल,कनिष्ठ सहाय्यक अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली आहे.202204279100802/05/2022
465 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र. रजिप/शिक्षण /अ -3/3513/दिनांक -2/5/2022 अन्वये श्रीम. सुरेखा सतीश घावट, वरिष्ठ सहाय्यक यांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली आहे202204269100402/05/2022
466 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र.3415 दिनांक 28/4/2022 अन्वये अर्जित रजा या आदेश श्री. सुशांत श्रीपत मोरे, वरिष्ठ सहायक अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली202204259100228/04/2022
467 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र 3416 दिनांक 28/4/2022 अन्वये अर्जित रजा या आदेशाने श्री. दीपक गुणाजी पवार, परिचर अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे202204259100328/04/2022
468 शिक्षण विभाग - प्राथमिकअर्जित रजा मंजूरीबाबत - श्री.प्रमोद भिवा खापरे (क.स.),शिक्षण विभाग -प्राथमिक, जि. प. रत्नागिरी.202204289100928/04/2022
469 वित्त विभागश्री विलास सखाराम कदम, से.नि.उश्रे मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202204299100628/04/2022
470 वित्त विभागसूर्यकांत नाना लांजेकर सहा. पशुधन विकास अधिकारी यांचे निवृत्तीवेतन प्रकरण202204279100426/04/2022
471 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना सुधारित प्रशासकीय मंजूरी आदेश देणे बाबत.202204269101026/04/2022
472 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना सुधारित कार्यारंभ आदेश देणे बाबत.202204269101126/04/2022
473 कृषी विभागसन 2023 व सन 2024 मध्ये नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणा-या कर्मचा-यांची यादी प्रसिध्द करणे संवर्ग :- विस्तार अधिकारी (कृषि)202204259100325/04/2022
474 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना सुधारित तांत्रिक मंजूरी आदेश देणे बाबत.202204259100525/04/2022
475 कृषी विभागश्री. राजकुमार कृष्णा धायगुडे, विस्तार अधिकारी (कृषि) सेवापुनविर्लोकन करणेबाबत आदेश202204259100725/04/2022
476 शिक्षण विभाग - प्राथमिकसेवाखंड क्षमापित करणे श्री. अरविंद शिवराम महाकाळ पदवीधर शिक्षक ,जि. सांडेलागवण ता. रत्नागिरी.202204259100125/04/2022
477 बांधकाम विभाग - चिपळूणतळवडे ग्रामपंचायत समोर घोसाळकरवाडी रस्याोसवरील नदीला साकव (कॉजवे) बांधणे ग्रा.मा. 312 ता. चिपळूण202205259103225/04/2022
478 बांधकाम विभाग - चिपळूणकोकरे वीरवाडी नदीला कॉजवे (साकव) बांधणे. ता चिपळूण202205259103325/04/2022
479 सामान्य प्रशासनअर्जित रजा मंजूरीबाबत - श्री. शेखर सावंत, उप मु. का. अ. (साप्रवि), जि. प. रत्नागिरी.202204219100121/04/2022
480 बांधकाम विभाग - चिपळूणखेर्डी देऊळवाडी श्री गोविंद भोसले यांचे घराजवळ नदीवर कॉजवे बांधणे ता. चिपळूण202205259103120/04/2022
481 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्रा.आ.तिसंगी कर्मचारी निवासस्थान दुरूस्ती करणे ता. खेड202205259102418/04/2022
482 बांधकाम विभाग - चिपळूणकोंढ्ये बौध्दवाडी नं.1 रस्ता डांबरीकरण करणे ता. दापोली202205259102518/04/2022
483 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्रा.आ. केंद्र शिव बुद्रुक येथील मुख्य इमारत छप्पर व अंतर्गत दुरूस्ती करणे ता. खेड202205259102618/04/2022
484 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे उटंबर चिंचवडवाडी महालक्ष्मी मंदिर रस्ता डांबरीकरण करणे ता. दापोली202205259102718/04/2022
485 बांधकाम विभाग - चिपळूणकिन्हळ येथे साकव बांधणे ता. दापोली202205259102818/04/2022
486 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्रा.आ. अडरे अंतर्गत रस्ता क्रॉक्रीटीकरण करणे ता. चिपळूण202205259102918/04/2022
487 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्रा.आ. केंद्र अडरे अंतर्गत सभागृह बांधणे ता. चिपळूण202205259103018/04/2022
488 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे ओळगाव जि.प.शाळा ते चव्हाण रस्ता डांबरीकरण करणे ता. दापोली202205259102118/04/2022
489 बांधकाम विभाग - चिपळूणप्रा.आ. केंद्र आंबवली वैद्यकिय अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान दुरूस्ती करणे ता. खेड202205259102218/04/2022
490 बांधकाम विभाग - चिपळूणपाचेरीसडा कोंडवाडी अंतर्गत रस्ता तयार करणे चिपळूण202205259102312/04/2022
491 बांधकाम विभाग - चिपळूणताम्हणमळा सहाणवाडी रस्ता खडीकरण, डांबरीकरण व मजबुतीकरण करणे ता. चिपळूण202205259103411/04/2022
492 बांधकाम विभाग - चिपळूणताम्हणमळा सहाणवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. चिपळूण202205259103511/04/2022
493 बांधकाम विभाग - चिपळूणबोंडीवली सुतारवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ता. दापोली202205259101911/04/2022
494 बांधकाम विभाग - चिपळूणमौजे कादीवली प्र.रा.मार्ग ते हनुमाननगर रस्ता ग्रामा 49 डांबरीकरण करणे ता. दापोली202205259102011/04/2022
495 बांधकाम विभाग - चिपळूणआडे शिवाजीनगर उर्वरित रस्ता डांबरीकरण करणे ता. दापोली202205259101411/04/2022
496 बांधकाम विभाग - चिपळूणपिचडोली गवळवाडी रस्ता डांबरीकरण करणे ग्रामा 103 ता.दापोली202205259101611/04/2022
497 बांधकाम विभाग - चिपळूणअलोरे वरचीवाडी लमाणी रस्ता ते नितेश चव्हाण घरापर्यंत रस्ता तयार करणे ता. चिपळूण202205259101708/04/2022
498 बांधकाम विभाग - चिपळूणअलोरे वरचीवाडी लमाणी रोड श्री जनार्दन चव्हाण घर ते चव्हाण कुलदेवता मंदिरापर्यंत रस्ता तयार करणे ता. चिपळूण202205259101808/04/2022