जिल्‍हा परिषद आदेश

अं.न.विभागाचे नांवशीर्षकसंकेतांक क्रमांकआदेश दिनांकडाउनलोड
1 सामान्य प्रशासनअर्जित रजा मंजूरीबाबत - श्री. शेखर सावंत, उप मु. का. अ. (साप्रवि), जि. प. रत्नागिरी.202204219100121/04/2022
2 शिक्षण विभाग - प्राथमिकसेवाखंड क्षमापित करणे श्री. अरविंद शिवराम महाकाळ पदवीधर शिक्षक ,जि. सांडेलागवण ता. रत्नागिरी.202204259100125/04/2022
3 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र.3415 दिनांक 28/4/2022 अन्वये अर्जित रजा या आदेश श्री. सुशांत श्रीपत मोरे, वरिष्ठ सहायक अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली202204259100228/04/2022
4 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र 3416 दिनांक 28/4/2022 अन्वये अर्जित रजा या आदेशाने श्री. दीपक गुणाजी पवार, परिचर अर्जित रजा मंजूर करण्यात आली आहे202204259100328/04/2022
5 कृषी विभागसन 2023 व सन 2024 मध्ये नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होणा-या कर्मचा-यांची यादी प्रसिध्द करणे संवर्ग :- विस्तार अधिकारी (कृषि)202204259100325/04/2022
6 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना सुधारित तांत्रिक मंजूरी आदेश देणे बाबत.202204259100525/04/2022
7 कृषी विभागश्री. राजकुमार कृष्णा धायगुडे, विस्तार अधिकारी (कृषि) सेवापुनविर्लोकन करणेबाबत आदेश202204259100725/04/2022
8 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र. रजिप/शिक्षण /अ -3/3513/दिनांक -2/5/2022 अन्वये श्रीम. सुरेखा सतीश घावट, वरिष्ठ सहाय्यक यांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली आहे202204269100402/05/2022
9 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना सुधारित प्रशासकीय मंजूरी आदेश देणे बाबत.202204269101026/04/2022
10 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना सुधारित कार्यारंभ आदेश देणे बाबत.202204269101126/04/2022
11 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र. रजिप/3626/दिनांक 6/5/2022 अन्वये श्री.दिलीप कृष्णा गुरव,परिचर अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली आहे202204279100706/05/2022
12 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र. रजिप /शिक्षण /3512/दिनांक 2/5/2022 अन्वये श्री.गिरीधर विनोद कुबल,कनिष्ठ सहाय्यक अर्जित रजा मंजूर करण्यात आलेली आहे.202204279100802/05/2022
13 वित्त विभागसूर्यकांत नाना लांजेकर सहा. पशुधन विकास अधिकारी यांचे निवृत्तीवेतन प्रकरण202204279100426/04/2022
14 शिक्षण विभाग - प्राथमिकअर्जित रजा मंजूरीबाबत - श्री.प्रमोद भिवा खापरे (क.स.),शिक्षण विभाग -प्राथमिक, जि. प. रत्नागिरी.202204289100928/04/2022
15 वित्त विभागश्री विलास सखाराम कदम, से.नि.उश्रे मुख्याध्यापक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202204299100628/04/2022
16 वित्त विभागश्री चंद्रशेखर प्रभाकर सरदेशपांडे,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205049100704/05/2022
17 वित्त विभागश्री विजय पांडुरंग महाकाळ,कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205069100906/05/2022
18 कृषी विभागश्री. अजय शेंडे, कृषि विकास अधिकारी यांचे रजा मंजूरीबाबतचे आदेश व कार्यभार हस्तांतरण आदेश202205069101211/05/2022
19 वित्त विभागश्री हरिश्चंद्र सोपान घुणे, से.नि.पद शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205069101106/05/2022
20 वित्त विभागश्री विलास काशिराम गमरे सेवानिवृत्त चैाकीदार202205099101209/05/2022
21 वित्त विभागश्रीम धनश्री उदयराव कुलकर्णी से.नि.विस्तार अधिकारी शिक्षण202205099101309/05/2022
22 वित्त विभागश्री शांताराम महादेव भिसे,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205099101409/05/2022
23 वित्त विभागश्री दिनकर शंकर लाटकर, सेवानिवृत्त उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205099101509/05/2022
24 वित्त विभागश्री दिनेश रमाकांत वेदक, से.नि.पद शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205099101609/05/2022
25 वित्त विभागश्रीम कविता दत्तात्रय मराठे, , से.नि.उपशिक्षिका यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205099101709/05/2022
26 वित्त विभागश्री सुरेश गोपाळ बाईत,पदवीधर प्राथमिक शिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205099101809/05/2022
27 वित्त विभागश्री मनोहर बाळकृष्ण सावंत,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205109101910/05/2022
28 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा क्र. रजिप /शिक्षण /अ.3/3723/दिनांक.10.05.2022 अन्वये श्री. प्रकाश यशवंत जाधव, परिचर, अर्जित रजा या आदेशानुसार मंजूर करण्यात आली202205109102010/05/2022
29 कृषी विभागकृषि विभागाकडील दैनिक सागर पेपरचे माहे मार्च,एप्रिल चे मंजुरी देयकाबाबतचा आदेश202205109101613/05/2022
30 कृषी विभागकृषि विभागाकडील मा.कृषि विकास अधिकारी यांचे दालनातील A.C.दुरुस्ती देयक मंजुरी बाबतचा आदेश202205109101713/05/2022
31 कृषी विभागकृषि विभागाकडील ई-निविदा जाहिरातीचे रत्नागिरी टाईम्स चे सादिल देयक मंजुर करणेबाबत.202205109101813/05/2022
32 वित्त विभागश्री प्रकाश धकटू गुरव,उपशिक्षक यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205109102110/05/2022
33 शिक्षण विभाग - प्राथमिकश्रीम. सुजाता प्रमोद कांबळे, व. स यांची अर्जित रजा मंजुरी आदेशजा क्र 4036 दिनांक 23/5/2022 अन्वये मंजूर करण्यात आली202205119102123/05/2022
34 कृषी विभागखरीप हंगाम नियोजन बैठक दिनांक 13/05/2022 रोजी दुपारी 3.00 वाजता202205119101911/05/2022
35 वित्त विभागश्री सुभाष गोविंद कांबळे,परिचर यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205119102211/05/2022
36 शिक्षण विभाग - प्राथमिकजा. क्र3796 दिनांक,-11/5/2022 अन्वये श्री. अ अ. हमीद काझी, व स अर्जित रजा या आदेशन्वये मंजूर करण्यात आली202205119102211/05/2022
37 वित्त विभागश्री भिमराव रामचंद्र गवंडी, से.नि.सहा लेखाधिकारी यांचे निवृत्ती वेतन प्रकरण202205119102311/05/2022
38 वित्त विभागवित्त विभाग, जिल्हा परिषद रत्नागिरी अधिनस्त कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावरुन वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदावर पदोन्नती आदेश, दिनांक -11 मे 2022.202205119102511/05/2022
39 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. मनोहर सिताराम पवार ता. गुहागर202205129102017/05/2022
40 कृषी विभागकृषी विभाग जि.प.रत्नागिरी अंतर्गत डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 नवीन सिंचन विहीरीचे देयक श्री. चिंतामण भिकू जाधव ता. मंडणगड202205129102117/05/2022
41 बांधकाम विभाग - रत्नागिरीपेट्रोल अग्रीम मंजूरी बाबत202205139100312/05/2022
42 सामान्य प्रशासनसर्वसाधारण बदल्या सन 2022 विनंती बदल्यांचे आदेश.. संवर्ग :- व.सहा.(लि.) श्रीम.प्रतिक्षा गिरिधर इंगोले व.सहा. शिक्षण विभाग पंचायत समिती,लांजा.202205189101317/05/2022
43 सामान्य प्रशासनसर्वसाधारण बदल्या सन 2022 विनंती बदल्यांचे आदेश.. संवर्ग :- व.सहा.(लि.) श्री.विजय वासुदेव यादव व.सहा. पंचायत समिती,रत्नागिरी 202205189101417/05/2022
44 सामान्य प्रशासनश्री. बबन नथुराम आडविरकर, कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक), प्रशासकीय बदली आदेश202205189101617/05/2022
45 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना तांत्रिक मंजूरी आदेश देणे बाबत. 202205189102217/05/2022
46 सामान्य प्रशासनश्रीम. अर्चना सोपान टापरे, कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक), प्रशासकीय बदली आदेश202205189101717/05/2022
47 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना प्रशासकीय मंजूरी आदेश देणे बाबत.202205189102418/05/2022
48 कृषी विभागडॉ. बाबसाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना सन 2021 - 22 अंतर्गत नवीन सिंचन विहीरींना कार्यारंभ आदेश देणे बाबत.202205189102618/05/2022
49 सामान्य प्रशासनश्रीम. पूर्वा प्रशांत बापर्डेकर, क.सहा.प्रशासकीय बदली आदेश202205189101817/05/2022
50 सामान्य प्रशासनश्री. प्रशांत दामोदर गावडे. कनिष्ठ सहाययक (लि) प्रशासकीय बदली आदेश202205189101917/05/2022
12